Súkromná školská jedáleň HLZ s.r.o., Drieňová 16, Bratislava - Telefón: 02/43333517


Šeky na január a február 2021


Šeky na január a február 2021 budeme zasielať 8.1.2021 a treba ich uhradiť najneskôr do 15.1.2021

Žiaci II stupňa


Žiaci II stupňa sú počas distančnej výučby / od 26.10.-27.11.2020 / automaticky odhlásení zo stravy. Čo sa týka paušálnej platby za mesiac november automaticky bude presunutá na mesiac december poprosím teraz uhradiť len poplatky za neodobratú alebo neodhlásenú stravu
za predošlý mesiac / budem zasielať mailom /.

Zápisný lístok na školský rok 2020/2021


Zápisný lístok na školský rok 2020/2021 si môžete stiahnúť tu:
https://zsdrienovaba.edu.sk/wp-content/uploads/2020/06/Z%C3%A1pisn%C3%BD_l%C3%ADstok_Z%C5%A0_OK.pdf

odovzdať ho treba najneskôr do 28.8.2020 v opačnom prípade dieťa nebude prihlásené na stravu

Všeobecné informácie pre stravníkovč. účtu: 7826861001/5600

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 30. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.
Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ :
Stravník - žiak  ZŠ I. stupeň – obed: 1,21 € (dotácia 1,20 €) 0,01 € hradí MČ
Stravník - žiak ZŠ II. stupeň – obed: 1,30 € (dotácia 1,20 €) 0,10 € hradí MČ
Stravník - žiak ZŠ III. stupeň – obed: 1,41€
Podmienky organizácie režimu stravovania.
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 08:00 hod. V daný pracovný deň.V prípade akcií školy je potrebné odhlásiť minimálne 2 dni vopred.

V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:
telefonicky na tel. č.: +421 2 43 33 35 17
emailom na adrese : skolskajedalen16@centrum.sk
osobne v ŠJ pri ZŠ : na Drieňovej 16
cez aplikáciu eskoly.sk: prihlasovacie údaje si zák. zástupcovia vyzdvihnú u ved. SŠJ

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má žiak ZŠ nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka vo výške 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti žiaka na vyučovaní svoje dieťa zo stravy odhlásiť a v prípade, že sa žiak zúčastní na vyučovaní a neodoberie stravu, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo v danom dni!

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 7/2019 zo dňa 25.6.2019 určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v paušálnej sume 13 €/mesiac, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka.
V prípade, že zákonný zástupca žiaka neuhradí dlžnú čiastku príspevkov na stravovanie za neodhlásenú alebo neodobratú stravu v dňoch, keď sa žiak zúčastnil vyučovania, výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa zvýši na 20 €/mesiac.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ.
Cena čipu je 2,50 €.
Každý stravník je povinný pri obede sa preukázať platným čipom.

Možnosť si vybrať z dvoch jedál . Čísla jedál si musíte zapísať deň dopredu do 8,00 hod. v kancelárii SŠJ, telefonicky, mailom alebo cez terminál / napr. na stredu si prihlásite v utorok do 8,00 hod. /, ak tak neurobíte budeme pre vás variť jedlo číslo 1. Objednaných musí byť aspoň 10 stravníkov.

Trvalý príkaz od 1.9.2019


SK3956000000007826861001platba TP zálohová platba:
I. stupeň suma 15,-€
II. stupeň suma 17,-€
III. stupeň suma 36,-€
VS daný školský rok
Poznámka meno a trieda dieťaťa
platba do 25. predošlého mesiaca
potvrdenie treba odovzdať vedúcej jedálne
vyúčtovanie na konci školského roku na požiadanie rodiča alebo daný preplatok alebo nedoplatok prechádza do ďalšie školského roku
stravníkovi je automaticky evidovaná strava od prvého dňa v mesiaci

Diétne stravovanie


Od 1.9.2019 sa v našej jedálni bude pripravovať diétne stravovanie: iba bezmliečna a bezmúčna dieta Ďalšie informácie na požiadanie na tel. čísle 02/43333517, mailom skolskajedalen16@centrum.sk alebo osobne.

Stránkové hodiny


od 7,00 - 8,00 hod
posledné dva pracovné dni v starom mesiaci a prvý deň v novom mesiaci aj od 12,00 - 14,00 hod.
/ pri skrátenom vyučovaní zmena od 11,30 -13,00 hod /

Informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti HLZ s.r.o.


Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HLZ s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava, IČO: 46 899 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 85573/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava a na e-mailovej adrese skolskajedalen16@centrum.sk.
2. Aké osobné údaje spracúvame?
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. Prečo spracúvame osobné údaje a na aké účely?
Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Na základe zmluvy vám Spoločnosť poskytuje stravovacie služby.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.
5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani inak nesprístupňujeme žiadnej inej osobe.
6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.