Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Súkromná školská jedáleň HLZ s.r.o., Drieňová 16, Bratislava - Telefón: 02/43333517


nový školský rok 2024/2025


Od 1. mája 2023 je možnosť požiadať o dotáciu na stravu, je poskytovaná pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu (aj s daňovým bonusom aj bez daňového bonusu)

Rodičia, ktorí majú záujem o dotované obedy od 01.09.2024 vyplnia "Zápisný lístok stravníka", "Informácia o poskytovaní dotácie / návratka / " a doručia ich vedúcej školskej jedálne najneskôr do 20.06.2024 / mailom alebo osobne - neakceptujeme foto z mobilu /

V žiadnom prípade nesmie rodič odovzdať návratku a zápisný lístok na MÚ Ružinov! Každá návratka a zápisný lístok musí prejsť školskou jedálňou.
všetky tlačivá nájdete na webe školy: https://zsdrienova.sk/jedalen/

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí prihlášku na stravovanie zariadeniu školského stravovania na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiada.

V prihláške sú uvedené všetky potrebné informácie a podmienky poskytnutia dotácie.

Dotované obedy sú:

- ak sa žiak zúčastnil vyučovania

- ak žiak odobral obed

Rodičia si odber stravy svojho dieťaťa ( a teda splnenie podmienky odobratia obedu) môžu sledovať aj na internete, na stránke www.eskoly.sk, prihlasovacie údaje poskytneme rodičovi na vyžiadanie.

číslo účtu


SK3956000000007826861001

Všeobecné informácie pre stravníkov platné od 1.4.2023č. účtu: SK39 5600 0000 0078 2686 1001

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol. Žiak je prihlásený na obed po odovzdaní potvrdenia o úhrade stravy najneskôr v daný deň do 8:00 hod. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 28. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.
Príspevok na stravovanie v ŠJ pri ZŠ :
Stravník - žiak ZŠ I. stupeň – obed: 1,90 €
Stravník - žiak ZŠ II. stupeň – obed: 2,10 €
Stravník - žiak ZŠ III. stupeň – obed: 2,30€
Podmienky organizácie režimu stravovania.
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 8:00 hod. daného dňa. V prípade akcií školy je potrebné odhlásiť minimálne 2 dni vopred.

V prípade neprítomnosti žiaka (ak sa nestihne odhlásiť vopred), je možné v prvý deň odobrať stravu do vlastných nádob, v čase výdaja stravy (11:30 – 12.00). Nasledujúce dni je žiak povinný odhlásiť stravu, ak nebude v škole. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:
telefonicky na tel. č.: +421 2 43 33 35 17
emailom na adrese : skolskajedalen16@centrum.sk
osobne v ŠJ pri ZŠ : na Drieňovej 16
cez aplikáciu eskoly.sk: prihlasovacie údaje si zák. zástupcovia vyzdvihnú u ved. SŠJ

Vsúlade so záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Ružinov, zákonný zástupca dieťaťa/žiaka prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov spojenú s prípravou a výdajom v paušálnej sume 16€ na mesiac.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ZŠ.
Každý stravník je povinný pri obede sa preukázať platným čipom.

Možnosť si vybrať z dvoch jedál . Čísla jedál si musíte zapísať deň dopredu do 8,00 hod. v kancelárii SŠJ, telefonicky, mailom alebo cez terminál / napr. na stredu si prihlásite v utorok do 8,00 hod. /, ak tak neurobíte budeme pre vás variť jedlo číslo 1. Objednaných musí byť aspoň 10 stravníkov.

Trvalý príkaz od 1.9.2021


SK3956000000007826861001platba TP zálohová platba:
I. stupeň suma 38,-€
II. stupeň suma 40,-€
III. stupeň suma 42,-€
VS daný školský rok
Poznámka meno a trieda dieťaťa
platba do 25. predošlého mesiaca
potvrdenie treba odovzdať vedúcej jedálne
vyúčtovanie na konci školského roku na požiadanie rodiča alebo daný preplatok alebo nedoplatok prechádza do ďalšie školského roku
stravníkovi je automaticky evidovaná strava od prvého dňa v mesiaci

Diétne stravovanie


Od 1.9.2019 sa v našej jedálni bude pripravovať diétne stravovanie: iba bezmliečna a bezmúčna dieta Ďalšie informácie na požiadanie na tel. čísle 02/43333517, mailom skolskajedalen16@centrum.sk alebo osobne.

Stránkové hodiny


od 7,00 - 8,00 hod
posledné dva pracovné dni v starom mesiaci a prvý deň v novom mesiaci aj od 12,00 - 14,00 hod.
/ pri skrátenom vyučovaní zmena od 11,30 -13,00 hod /

Informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti HLZ s.r.o.


Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HLZ s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava, IČO: 46 899 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 85573/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava a na e-mailovej adrese skolskajedalen16@centrum.sk.
2. Aké osobné údaje spracúvame?
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. Prečo spracúvame osobné údaje a na aké účely?
Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Na základe zmluvy vám Spoločnosť poskytuje stravovacie služby.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.
5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani inak nesprístupňujeme žiadnej inej osobe.
6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.