ŠJ pri MŠ, Družicová 5, Košice - Telefón: 055/7894811


ŠTÁTNA DOTÁCIA


Štátna dotácia / obedy zadarmo / :
V súvislosti s novelizáciou zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách uvádzame nasledovne :
S účinnosťou od 01.08.2021 bude možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na :
a) Každé dieťa ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc a hmotnej núdzi.
b) Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti,ktorej sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
c) Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej sa
ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovršilo šesť rokov veku a nedovršilo 15
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu. Táto skutočnosť
sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach


Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

§ 16

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

§ 17

1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

a)
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
stravníci od 2-6 rokov 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 €

c)
Stredná škola a dospelí stravníci Obed
stravníci od 15-18/19 rokov 1,33 €

2) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na diétne jedlá podľa vekových kategórií stravníkov je:

a)
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
stravníci od 2-6 rokov 0,44 € 1,02 € 0,29 € 1,75 €

3) Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


Spôsob úhrady:

• internet bankingom
• bankovým prevodom
• poštovou poukážkou

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8.00hod.
na telefónnom čísle: 0907 900 157 , 78 94 811

Realizácia diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach


Magistrát mesta Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu
a mládeže realizuje od 1. septembra 2013 diétny stravovací systém na vybraných základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Dôvodom je narastajúci počet požiadaviek rodičov detí a žiakov, ktoré potrebujú diétny stravovací režim. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka toto písomné posúdenie odborného lekára predloží vedúcej školskej jedálne spolu so žiadosťou o poskytovanie diétneho stravovania. Na nižšie uvedených školách budú poskytované tieto diéty:

šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková).

Základné školy:
Ľ Fullu Maurerova 21, Bruselská 18, Nám. L. Novomeského 2, Hroncova 23, Mateja Lechkého Ulica J. Pavla II. 1, Kežmarská 28, J. Urbana Jenisejská 22,

Materské školy:
Povstanie českého ľudu 11, Kalinovská 9, Šafárikova trieda 4, Hronská 7, Moldavská 23,
Hemerkova 26, Cottbuská 34, Družicová 5 , Azovská 1, Miškovecká 20, Turgenevova 7,
Havanská 26, Obrancov mieru 20, Park mládeže 4.

Návrh na realizáciu diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach pre detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bol predložený a schválený na porade primátora dňa 14. januára 2013.

Zamestnanci školskej jedálne


Vedúca školskej jedálne - Boldižárová Jarmila
Hlavná kuchárka - Mošková Zuzana
Pomocná kuchárka - Feketeová Mária
Zamestnankyňa v prevádzke - Deržáková Anna

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.