Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Základná škola Školská jedáleň, Hulácka 347, Vinohrady nad Váhom - Telefón: 031/789 9221(0901709923)


Oznam - dotácia na stravu od 01.05.2023


Dôležitý OZNAM:
- súčasným stravníkom bude mailom zaslané tlačivo - " Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu (návratka), vrátane informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01.05.2023"
- toto tlačivo žiadame vypísať a doručiť vedúcej šj (originál vypísaný a podpísaný (nepoužívať gumovacie perá a ceruzky ).
- noví stravníci musia vyplniť a odovzdať aj zápisný lístok stravníka
Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na VŠETKY deti, ktoré navštevujú základnú školu (AJ S DAŇOVÝM BONUSOM A AJ BEZ DAŇOVÉHO BONUSU)
V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí prihlášku na stravovanie zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. ( tá bude priznaná až od septembra)
Na dotáciu nevzniká nárok:
- ak sa žiak nezúčastnil vyučovania
- ak žiak neodobral obed
Zároveň je potrebné aby mali všetci žiaci vyrovnané nedoplatky k 01.04.2023

Zápisný lístok na stravu v šj od 1.9.2021


Jednou z povinností zákonného zástupcu, ktoré súvisia s nástupom jeho dieťaťa do základnej školy, kde dieťa má možnosť využiť stravovanie v školskom stravovacom zariadení – v školskej jedálni je vyplniť tzv. zápisný lístok stravníka.
Zápisný lístok stravníka je súčasťou povinnej dokumentácie podľa § 9 ods. 1 písm. e) Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania. Aby sa mohlo stať dieťa stravníkom v školskom stravovacom zariadení je nevyhnutné, aby ho zákonný zástupca týmto spôsobom zapísal na stravovanie. Zákonný zástupca podpísaním zápisného lístka zároveň súhlasí s podmienkami stravovania v školskej jedálni uvedenými v zápisnom lístku. Na základe tohto zápisného lístka vydáva riaditeľ školy Rozhodnutie o prijatí stravníka na stravovanie.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa už nebude od 01.8.2021 vzhľadom na schválené zmeny v zákone č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytovaná v rozsahu, ako je to bolo v predchádzajúcom šk. roku..
NR SR bol schválený poslanecký návrh, na rozšírenie skupiny oprávnených detí na dotáciu na stravu a to o deti rodičov, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného výsluhového dôchodku, sú opatrovatelia alebo sú evidovaní nezamestnaní..
Kde nájde zákonný zástupca tlačivo zápisného lístka stravníka?
• škola bude mať zápisný lístok stravníka zverejnený na svojej webovej stránke
• pre zákonných zástupcov, ktorý nemajú prístup na web/internet je od 10. augusta zápisný lístok umiestnený na dostupnom mieste pri vstupe do budovy školy.
Akým spôsobom ho môže zákonný zástupca doručiť vedúcej školskej jedálne?
• vypísaný a podpísaný zápisný lístok naskenuje a pošle mailom na mailovú adresu vedúcej školskej jedálne sjvinvah@gmail.com
• v prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť zápisný lístok naskenovať poslať mailom, môže vypísaný a podpísaný vhodiť do schránky
Uvedené opatrenia sú odporúčané aj z dôvodu potreby minimalizácie osobného kontaktu v období pretrvávajúcej pandémie.
• výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady zostáva 4,00€ na mesiac /v súlade so schváleným platným VZN/
• náklady na nákup potravín na jedno jedlo zostanú v 1. finančnom pásme k dnešnému dňu je to vo výške 1,08 € pre žiakov 1.- 4.ročníka, 1,16 € pre žiakov 5.- 9. ročníka a 1,26 € pre dospelých
• finančné pásmo na nákup potravín je v súlade so schváleným VZN, v súčasnosti aktuálne platné finančné pásma sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR, od 01.9.2021 sa nemenia : https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/
na obedy budú prihlásení len tí stravníci, ktorí budú mať odovzdaný zápisný lístok do 31.8.2021 a zaplatený preddavok na stravu na september do 31.8.2021
Mesačný preddavok na stravu pre 1. až 4. ročník je 25,60 €
Mesačný preddavok na stravu pre 5. až 9. ročník je 27,20 €
- úhradu treba uskutočniť na číslo účtu pre šj - IBAN: SK52 1111 0000 0015 2787 4016

Zverejnené: 11.08.2021

Dôležitý oznam:


!!! Informácie k priznávaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/22 !!!

- nastali nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí (ide o deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus)
- suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu

Dotácia sa poskytuje takto:

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
- v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje... č e s t n ý m v y h l á s e n í m (tlačivo nájdete na stránke v odkaze dolu na konci textu, prípadne vám ho môžem poslať na základe žiadosti mailom).

Fyzická osoba, ktorá má dieťa v starostlivosti musí nevyhnutne možno čo najskôr k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

- v prípade, že si neuplatníte nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa teba priniesť uvedené čestné prehlásenie na obecný úrad vo Vinohradoch nad Váhom čo najskôr

Zdroj :
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

zverejnené 26.7.2021

oznam


OZNAM pre stravníkov od 8.2.2021:

Dňom 8.2.21 budú všetci žiaci 1. stupňa stravujúci sa v šj automaticky prihlásení na obed. Tí ktorí sa rozhodli z akýchkoľvek dôvodov nenastúpiť do školy alebo sa nechcú stravovať sa musia odhlásiť elektronicky do 5.2.2021 do 14:00 hod. alebo výnimočne do 8.2.21 do 8:00 hod. mailom na sjvinvah@gmail.com.
Platbu za réžiu vo výške 4€ na mesiac február je nutné uhradiť na č. účtu SK5211110000001527874016 do 20.2.2021
U žiakov 2. stupňa evidujem preplatky.
Akékoľvek otázky žiadam riešiť mailom na sjvinvah@gmail.com resp. zs.vinvah@tpx-net.sk prípadne telefonicky. Ďakujem.
Vedúca šj
zverejnené: 3.2.2021

Výdaj obedov od 03.09.2020


Z rozhodnutia zriaďovateľa a vedenia ZŠ oznamujem že stravovanie v šj sa bude realizovať pre všetkých prihlásených stravníkov teda aj pre druhý stupeň za sprísnených hygienických požiadaviek.
Dohliadať nad dodržiavaním týchto požiadaviek bude dozor v šj.

Zverejnené: 02.09.2020

videonávod na odhlasovanie z obedov


https://youtu.be/8Ud2066FYwY

zverejnené: 02.09.2020

Oznam


O Z N A M

Dňa 29.6.2020 a 30.06.2020 sa z technických príčin nevarí, podáva sa iba suchá strava!

Pondelok 29.6.2020 – šunková bageta, nápoj
Utorok 30.6.2020 – francúzska bageta

Strava je zabezpečená len pre tých ktorí sa prihlásili na obedy na mesiac jún2020.

Zverejnené: 24.6.2020

Oznam pre žiakov prvého stupňa, ktorí nastúpia do školy až 22.6.2020


Prihlásenie na obedy pre žiakov prvého stupňa kt. sa vrátia do školy až 22.6.2020 je možné najneskôr do 17.6.2020 telefonicky na č. 0901 709 923 prípadne na mail sjvinvah@gmail.com.

Posledný deň školského roka sa z technických príčin nevarí.

Zverejnené 15.6.2020

oznam ohľadom používania čipov


1.) ... D O C H Á D Z K A ...
- Každý stravník sa čipuje pri príchode na vyučovanie na dochádzkovom terminály, ktorý sa nachádza na chodbe pri vstupe do školy.
- Každý stravník používa výlučne svoj čip, nie čip súrodenca ktorý neprišiel do školy. Ak sa žiak vôbec nezúčastní na vyučovaní a príde si vyzdvihnúť obed nepoužíva tento dochádzkový terminál - nečipuje sa pri vchode!!!!!!!
Tento spôsob zaznamenáva prítomnosť žiaka na vyučovaní a musí byť totožný s dochádzkou v triednej knihe.

2.)... O D O B R A T I E O B E D A ...
Odobratie obeda sa eviduje pomocou čipu na terminály, kt. sa nachádza v jedálni. Tu sa zaznamenáva odobratie obeda.
- pri každom odobratí obeda aj počas neprítomnosti na vyučovaní sa musí použiť čip.

To znamená že počas prítomnosti na vyučovaní žiak použije čip dvakrát a keď sa nezúčastnil vyučovania asopň jednu hodinu tak vtedy použije čip len raz a to v jedálni pri odobratí obeda.

Odhlasovanie v mesiaci jún 2019


Odhlásenie v mesiaci jún 2019 je len do 19..6.2019. Po tomto termíne nebude možné odhlásiť sa z obedov.

Zverejnené: 6.6.2019

Oznam o dodávateľoch pre šj


Oznamujeme stravníkom že suroviny a potraviny sú zabezpečené prostredníctvom týchto dodávateľov:
- mäso a mäsové výrobky - Mäsovýroba Pata
- kuracie mäso - Top Farm Topolnica
- pečivo a pekárske výrobky - Velapek Váhovce
- zelenina a ovocie - Ing. Jozef Horváth - Ramas Dunajská Streda
- ostatný tovar zabezpečuje firma Mabonex Slovakia Piešťany a Grandfood Nové Zámky

Zverejnené 17.4.2019

Odhlásenie z obedov 24.4.2019


Z dôvodu neskorého oznámenia vedúcej šj o udelení riaditeľského voľna dňa 24.4.2019 pre žiakov 3. a 4. ročníka je zmenený jedálny lístok a taktiež sú títo žiaci hromadne všetci odhlásení zo stravy.
Zverejnené : 17.4.2019

oznam 21.1.2019


oznamujem vám, že dočasne sa nedá odhlasovať zo stravy elektronicky. Odhlasovať odporúčam telefonicky do odvolania. ďakujem za pochopenie
vedúca šj

Oznam 5.1.2019 - stravné 1/2019, 2/2019, zmena výšky stravného


oznamujem vám zmenu výšky stravného s účinnosťou od 1.2.2019. Výška stravného za jedno jedlo je uvedená v prílohe.

Taktiež vám oznamujem že platba za stravné sa nebude realizovať šekom. Deti dostanú lístoček so sumou za príslušný mesiac bez odrátania preplatku, s číslom účtu na ktorý treba poslať úhradu cez internetbanking alebo osobne na pobočke Unicreditbank v Seredi. Splatnosť stravného za január aj február je do 31.1.2019.

čislo učtu SK52 1111 0000 0015 2787 4016

Pre tých, ktorí majú zriadené trvalé platby v banke je lístoček len orientačný. Výšku preplatku evidujeme a k nahliadnutiu je aj v mobilnej aplikácii na odhlasovanie.


Ďakujem za porozumenie.
vedúca šj, 5.1.2019

oznam 5.1.2019 - stravné za január 2019


V decembri 2018 deti šeky nedostali.
Výšku stravného za mesiac január 2019 dostanú spolu s februárovou po prázdninách.

OZNAM 18.12.2018


Oznamujeme stravníkom že dňa 20.12.2018 bude z technických príčin podávaná suchá strava a to len žiakom. Dospelí stravníci budú odhlásení a dostanú stravný lístok.

vedúca šj

oznam 10.12.2018


oznamujem stravníkom že šeky v mesiaci december dostávať nebudú. Platba na január 2019 bude možná len elektronicky internetbankingom.

Odhlásenie na posledný decembrový týždeň je možný najneskôr do 13.12.2018. Po tomto termíne odhlásenie nebude akceptované. Bližšie informácie o odhlasovaní v decembri sú uvedené na zápisnom lístku.
Prosím rodičov ak vedia dopredu o plánovaných kontrolách a prehliadkach u lekára aby svoje deti odhlásili v dostatočnom predstihu a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Vyhneme sa tak prípadným nedorozumeniam.

Preplatky na stravnom


Preplatky na stravnom sa vyúčtovávaju na konci šk. roku. V prípade vyššej sumy preplatku je možné ich vrátiť na základe žiadosti.

vedúca šj

Zverejnené: 10.10.2018

O z n a m 19.9.2018


V prípade že si stravník zabudne čip, prosím postupovať nasledovne:
V organizačných pokynoch na prihláške, ktorú rodičia podpisovali sa uvádza:

" Vstup do jedálne je len s čipom. Ak si stravník čip zabudne, vedúca šj mu vydá ráno po 1. hodine náhradný lístok, ktorý odovzdá kuchárke pri odobraní stravy."

Veľmi často sa stáva, že deti čip pri sebe nemajú. Ešte sa nestalo, žeby sme niekomu obed nedali. Kuchárka ho však upozorniť musí.
Prosím rodičov, aby dohliadali na deti, aby čip nosili do školy.

Ďakujem za pochopenie.

Vedúca šj

prihláška na stravovanie 2018/2019


na stránke školy

http://zsvinohradynadvahom.sk/page/8/?u=2

si môžete stiahnuť a vytlačiť prihlášku na stravovanie - zápisný lístok pre šk. rok 2018/2019.
Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v zš alebo vhodiť do poštovej schránky ZŠ do31.8.2018

šeky na nový šk. rok 2018/2019


dnes 22.6.2018 žiaci navštevujúci šj dostanú šek na mesiac september ktorý treba zaplatiť do konca augusta 2018. V tomto šeku sú zohľadnené aj doterajšie preplatky.Taktiež dostanú prihlášky ktoré vyplnené treba priniesť späť. V prípade, že sa rozhodnete odhlásiť zo stravy prosím napísať to na prihlášku a nezabudnúť napísať číslo účtu pre vrátenie prípadného preplatku a podpísať.

Ďakujem

vedúca šj

O Z N A M vedúcej šj


Z dôvodu tropických horúčav sa zakazuje podávať obed neodhláseným stravníkom aj počas prvého dňa choroby do obedárov!

Nakoľko sa šíria nepravdivé informácie o nakazení stravníkov zo školskej stravy oznamujem všetkým že to nie je pravda. Jedná sa o vírusové ochorenie, ktoré sa šíri vzduchom a postihlo aj žiakov a pedagogov ktorí sa nestravujú v našej školskej jedálni.


Zverejnené: 12.6.2018

OZNAm


OZNAM
Dňa 15.06.2018 budú pri vydávaní obedov kontrolované čipy.
Nakoľko sa vo veľkom počte stravníci nečipujú – čo je zakázané, ten kto nebude mať pri sebe čip si bude musieť zakúpiť nový /3,00 €/alebo ho bude musieť priniesť.

Zverejnené 14.6.2018

Šeky, odhlasovanie jún 2018, koniec šk.r. oznam


Oznam vedúcej ŠJ ku koncu šk. roka 2017 /2018

Milí stravníci,

keďže dostanete v priebehu budúceho týždňa posledný šek na mesiac jún a šk. rok 2017/2018 sa blíži ku koncu, preto vás všetkých prosím, aby ste sa čo najskôr prihlásili alebo odhlásili z obedov, a to v predstihu. /hlavne hromadné odhlasovanie – výlety, riaditeľské voľno za zber, športové akcie.../
Objednávací terminál bude odstavený od 22.06.2018, teda posledný možný pohyb v objednávaní bude v piatok, 22.06.2018, do 14:00 hod.
Tento krok je nevyhnutný z dôvodu presnej informácie o počte stravníkov v poslednom týždni.


V posledný deň šk. roka t.j. v piatok 29.06.2018, bude skrátený výdaj obedov od 10:30 do 11:00 hod. Prosím zvážiť prihlásenie resp. odhlásenie.

Preplatky na stravnom ku koncu šk. roka budú prenesené na mesiac september. Každý stavník si výšku preplatku môže overiť v mobilnej aplikácii na odhlasovanie. Preplatky budú vrátené len bezhotovostne t.j. na účet v banke ktorý ste uviedli na prihláške a to odchádzajúcim deviatakom, ktorí nemajú na škole súrodenca.
Každý stravník dostane prihlášku na nový školský rok, ktorú obratom vyplnenú vráti do školskej jedálne. Ak niekto nemá čip je povinný si ho zakúpiť u vedúcej ŠJ v hodnote 3€.

Bez prihlášky a čipu už nebude možné stravovať sa v našej školskej jedálni.

Ďakujem za porozumenie. Vedúca ŠJ

Zverejnené: 11.05.2018


šeky na mesiac apríl


Od dnes 2.3.2018 sú v priestore šj k dispozícii šeky na mesiac apríl splatné do konca mesiaca marec. Preplatky z predchádzajúceho obdobia sa budú prenášať do nasledujúceho mesiaca. Výšku preplatku si môžete overiť po prihlásení do aplikácie na odhlasovanie z obedov.

Oznámenie o zmene výšky stravného od 1.4.2018Dňom 1.4.2018 sa mení výška poplatku za stravu nasledovne:
Žiaci 1. Stupeň
Náklady na nákup potravín /obed/ na deň 1,01 €
Režijné náklady za deň 0,20 €
Cena stravného na deň 1,21 €

Žiaci 2. Stupeň
Náklady na nákup potravín /obed/ na deň 1,09 €
Režijné náklady za deň 0,20 €
Cena stravného na deň 1,29 €

Výška poplatku za stravu podľa VZN 1/2008 dodatku č. 5/2018
Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVV a Š SR.

Zverejnené: 02.03.2018

čipový systém


Čipový systém bude sprístupnený od 29.1.2018. Všetci stravníci musia zaplatiť zálohu za čip u vedúcej ŠJ vo výške 3,00 €/kus do 25.2.2018.
Od 1.3.2018 dostanú obed len stravníci s čipom a zaplatenou stravou.

Zverejnené: 26.1.2018

lyžiarsky výcvik


stravníkov, kt. sa zúčastnia LV odhlasuje hromadne vedúci LV

zverejnené: 26.1.2018

odhlasovanie zo stravy cez eSkoly.sk


Od januára 2018 spúšťame elektronické odhlasovanie zo stravy. Každý stravník dostane prihlasovacie údaje. Taktiež je možné stiahnuť si mobilnú aplikáciu cez ktorú bude možné odhlasovanie z obedov.

Zverejnené: 04.01.2018

Exkurzia - 2. stupeň dňa 27.9.2017


Z dôvodu exkurzie budú žiaci aj zamestnanci z obedu odhlásení. Kto má záujem o obed musí sa prihlásiť najneskôr do 20.9.2017. Obed sa vydáva do 13,40 hod.

Zverejnené: 13.9.2017

Prihlášky na stravovanie šk. rok 2017/2018


Stravníci dostali nové prihlášky na stravovanie platné od 01.09.2017. Boli tu upravené organizačné pokyny. Je sprístupnený telefón pre šj v čase 8,00 hod - 16,00 hod. a taktiež aj email ktorý sa bude kontrolovať každý deň o 14,00 hod.
Naďalej platí odhlasovanie deň vopred do 14,00 hod. - telefonicky u vedúcej alebo osobne.


V prípade najasností ma môžete kontaktovať denne od 8,00 hod do 16,00 hod.

Zverejnené: 13.9.2017

Šeky na mesiac september 2017


O Z N A M

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že šek za stravné na budúci školský rok 2017/2018 za mesiac s e p t e m b e r 2017 treba zaplatiť najneskôr do 31.08.2017.

Šeky sú rozdané v posledný týždeň šk. r. 2016/2017.

Zverejnené: 27.06.2017

Všeobecné informácie:


Školská jedáleň pri ZŠ Vinohrady nad Váhom

O z n a m u j e

V zmysle dodatku č. 4 k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou

od 01.10.2011

úpravu stravného nasledovne:


- obed žiaci I. stupňa....................................... 1,01 €
- obed žiaci II. stupňa...................................... 1,09 €
- obed zamestnanci a cudzí stravníci............... 1,19 €
hmotná núdza:
- obed žiaci I. stupňa..............0,01 €
- obed žiaci II. stupňa.............0,09 €


Stravné sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do konca predchádzajúceho mesiaca.


Platby za stravné je možné platiť - poštovou poukážkou
- internetbankingom na účet: 35-14932132/0200
IBAN: SK23 0200 0000 3500 1493 2132


Odhlasovanie žiakov z obedov je možné najneskôr deň vopred do 14,00 hod., osobne alebo telefonicky na tel. č. 0317899221. Odhlasovanie mailom neodporúčam a neberiem zodpovednosť za včasné odhlásenie touto formou.

Akékoľvek pripomienky, podnety a otázky môžete písať na mailovú adresu školy zs.vinvah@tpx-net.sk

vedúca ŠJ

Odhlasovanie v mesiaci jún 2017


O Z N A M

Odhlasovanie z obedov v júni:

Prosím všetkých stravníkov, aby sa z obedu odhlásili najneskôr do 15. júna 2017. Po tomto termíne odhlasovanie nebude možné. Zaplatený obed, ktorý nebude možné odhlásiť, možno v tomto prípade odobrať do obedára.

Zverejnené 15.05.2017

Odhlasovanie stravníkov v čase PN


O Z N A M
Vedúca školskej jedálne našej školy upozorňuje zákonných zástupcov žiakov školy, že v súlade s ods.1 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole.
To znamená, že dieťa, ktoré je PN a v škole nie je, obed nemôže dostať (výnimku tvorí prvý deň choroby, keď nebolo možné dieťa zavčasu odhlásiť z obedu. )

V prípade ochorenia dieťaťa sa strava v prvý deň môže odobrať pričom je zakázané naberať stravu do iných nádob /obedár/ ako na to určených /tanier/ zamestnancami ŠJ. Stravu si môže stravník sám preložiť z tanierov do vlastnej nádoby mimo výdajného okienka a ihneď opustiť budovu šj.

Uvedené ustanovenie platí aj pri príspevku na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi (t.j. obed sa viaže na prítomnosť žiaka v škole).

Zverejnené: 03.03.2016

písomné odhlasovanie z obedov


Vedúca Školskej jedálni Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom, týmto upozorňuje rodičov detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni že odhlasovanie z obedov na viac ako 2 dni je nutné podávať písomne s uvedenou dobou trvania odhlásenia.

Zverejnené: 22.12.2015

Oznam pre rodičov - odhlasovanie z obeda v mesiaci december 2015


Prosím všetkých stravníkov, aby sa z obedu odhlásili najneskôr do 09. decembra 2015. Po tomto termíne odhlasovanie nebude možné. Zaplatený obed, ktorý nebude možné odhlásiť včas, v tomto prípade možno odobrať do obedára.

Ďakujem za porozumenie!

Zverejnené: 02.12.2015

OZNAM - odhlasovanie zo stravy v mesiaci JÚN 2015


Prosím všetkých stravníkov, aby sa z obedu odhlásili najneskôr do 15. júna 2015. Po tomto termíne odhlasovanie nebude možné. Zaplatený obed, ktorý nebude možné odhlásiť včas, v tomto prípade možno odobrať do obedára.

Ďakujem za porozumenie!

Zverejnené: 03.06.2015

Platby za stravné v mesiaci jún 2015


Oznamujem rodičom, ktorí nestihli zaplatiť preddavok za stravu na mesiac jún 2015, že treba tak urobiť najneskôr do 15. 06. 2015. Po tomto termíne budú stravníci z obedov automaticky odhlásení.

ďakujem za pochopenie!

Zverejnené 03.06.2015

Súťaž o grant nadácie Renáty Zmajkovičovej „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“


Naša jedáleň sa rozhodla súťažiť o grant nadácie RZ „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“.

Uchádzač s najvyšším počtom darov získava ďalší dar vo výške rozdielu medzi cieľovou
sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt Darov získaných od Darcov prostredníctvom Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 5 000,- EUR.

Víťazom Súťaže sa stanú minimálne traja Uchádzači, ktorých Výzva získa počas trvania
tejto výzvy o Súťaž najväčšiu podporu Darcov. Podpora Darcov je na účely tejto Súťaže
vyjadrená počtom darov poskytnutých Darcami jednotlivým Výzvam. Výhercom
sa teda stáva Uchádzač, ktorý v období od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2014 do 24.00 hod. získa pre svoju Výzvu najviac jednotlivých darov, pričom rozhodujúc im je ich počet a nie celková získaná suma. Umiestnenie ďalších Uchádzačov o Súťaž sa určí rovnakým spôsobom, pričom na druhom mieste sa umiestni Uchádzač s druhým najvyšším počtom získaných darov atď.

Ak sa rozhodnete prispieť aj vy podrobné informácie získate tu:

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1874

Ďakujeme

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.