Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri MŠ, Jenisejská 24, Košice - Telefón: 055/7894668(0907900165)


Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach od 1.1.2023Všeobecne záväzné nariadenie č.237: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

§ 16

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

§ 17

1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

a)
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
stravníci od 2-6 rokov 0,55 € 1,30 € 0,45 € 2,30 €

c)
Stredná škola a dospelí stravníci Obed
stravníci od 15-18/19 rokov 2,60 € z čoho príspevok zamestnanca je 1,71€

1. Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2. Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských
a základných škôl je 5.- €

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2023.

Úhrada stravného


Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
§ 16
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
§ 17
1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:
a)
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu
stravníci od 2-6 rokov 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 €

3) Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Spôsob úhrady:
• internet bankingom
• bankovým prevodom
• poštovou poukážkou

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8.00hod.
na telefónnom čísle: 0907 900 165

Realizácia diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach:

Magistrát mesta Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu
a mládeže realizuje od 1. septembra 2013 diétny stravovací systém na vybraných základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Dôvodom je narastajúci počet požiadaviek rodičov detí a žiakov, ktoré potrebujú diétny stravovací režim. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka toto písomné posúdenie odborného lekára predloží vedúcej školskej jedálne spolu so žiadosťou o poskytovanie diétneho stravovania. Na nižšie uvedených školách budú poskytované tieto diéty:

šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková).
Materské školy:
Povstanie českého ľudu 11, Kalinovská 9, Šafárikova trieda 4, Hronská 7, Moldavská 23,
Hemerkova 26, Cottbuská 34, Družicová 5 , Azovská 1, Miškovecká 20, Turgenevova 7,
Havanská 26, Obrancov mieru 20, Park mládeže 4
Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca školskej jedálne - Hančárová Mária
Hlavná kuchárka - Straková Veronika
Pomocná kuchárka - Hricišonová Iveta
Zamestnankyňa v prevádzke - Karahutová Anna, Hudáková Marta

Usmernenie k obedom zadarmo


Vážení rodičia

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať. Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené čestné vyhlásenie:

čestné-vyhlásenie-do-2021.docx (17973)

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.