Školská jedáleň pri DJ , Jesenná 12, Košice - Telefón: 055/6223589 (0918937300 )


Nezadaný nadpis


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

"Nákup potravín pre školskú jedáleň- Mäso, mäsové výrobky"

Termín na predloženie ponuky je : do 19.06.2020 do 13:00 hod

Viac informácií v prílohe.
" Oznámenie o zadávaní zákazky"
Spracovala: Marta Tresová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-4/2020 "Nákup potravín pre školskú jedáleň- Mäso, mäsové výrobky"

Príloha: Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom: Nákup potravín pre školskú jedáleň
"Rôzne potravinové výrobky si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronický: sjjesenna@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kurierom na adrese:
Školská jedáleň pri detské jasle, Jesenna12, Košice 040 01

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 19.06.2020 do 13:00 hod

Nezadaný nadpis


Nezadaný text