ŠJ pri MŠ, Kalinovská 9, Košice - Telefón: 055/6717154


Oznámenie o zadaní zákazky na nákup ovocia, zeleniny a zemiakov


Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň –ovocie, zelenina a zemiaky“

Termín na predloženie ponuky je: do 17.02.2020 do 09.00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Gabriela Tyszová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2020 „Nákup potravín pre školskú jedáleň –„ Ovocie, zelenina a zemiaky“

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Ovocie, zelenina a zemiaky na obdobie od 01.03.2020
do 31.07.2020 si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Školská jedáleň pri MŠ Kalinovská9, 040 22 Košice
IČO: 00691135
Elektronicky: sjkalinovska@gmail.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Kalinovská9, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.02.2020 do 09.00 hod.