Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Školská jedáleň pri MŠ, Lidické námestie, Košice - Telefón: 055/6712791


Nezadaný nadpis


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je mesto Košice

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole od 2 do 6 rokov, na nákup potravín .
Finančné pásma B s účinnosťou od 1.1.2023
Materská škola : Desiata - 0,55 €
Obed - 1,30 €
Olovrant - 0,45 €
Spolu - 2,30 €

Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl: 5 €
Stravné a réžia sa platí do piateho dňa v mesiaci, na číslo účtu ŠJ.
Upozorňujeme rodičov, že od mesiaca február je réžia automatický pripočítana k stravnému,:
Stravné + réžia = jedna platba
Dieťa, ktoré bude mať preplatok na stravnom, zaplatí iba réžiu 5,00€
Pri každej platbe uvádzať meno a priezvisko
dieťaťa + triedu do ktorej chodí!

Nezadaný nadpis


Nezadaný text

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.