ŠJ pri MŠ, Obrancov mieru 20, Košice - Telefón: 055/6332281(0907 900 176)


Stravovanie v školskej jedálni.


§ 16

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.


Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice


§ 17

1) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

a)
Materská škola stravníci od 2-6 rokov: Desiata: 0,36 €, Obed: 0,85 € Olovrant: 0,24 € Spolu: 1,45 €

2) Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na diétne jedlá podľa vekových kategórií stravníkov je:

a)
Materská škola stravníci od 2-6 rokov: Desiata: 0,44 € Obed: 1,02 € Olovrant: 0,29 € Spolu: 1,75 €

3) Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.


Spôsob úhrady:

• internet bankingom
• bankovým prevodom
• poštovou poukážkou

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. ráno do 8.00hod.
na telefónnom čísle: 0907 900 176 , 633 22 75


V našej ŠJ sa realizuje diétne stravovanie


V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods. 5 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom školstva SR.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka toto písomné posúdenie odborného lekára predloží vedúcej školskej jedálne spolu so žiadosťou o poskytovanie diétneho stravovania. Na nižšie uvedených školách budú poskytované tieto diéty:

šetriaca, diabetická, bezgluténová (bezlepková).

Návrh na realizáciu diétneho stravovacieho systému v školských jedálňach pre detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bol predložený a schválený na porade primátora dňa 14. januára 2013.

Dotácia na stravu bude od 1. 9. 2019 poskytovaná na deti podľa paragrafu 4 ods. 3 písm. a/ zákona, navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ, na detí podľa paragrafu 4 ods. 3 písm. c/ MŠ, ak sú vo veku 2 - 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima vo výške 1,20 €.Zamestnanci školskej jedálne


Vedúca školskej jedálne - Magda Ficeriová
Hlavná kuchárka - Marcela Olejníková
Kuchárka: Monika Bortníková
Zamestnanec v prevádzke - Mária Tóthová
Zamestnanec v prevádzke - Margita Jakabová