ŠJ pri MŠ, Ovručská 14, Košice - Telefón: 055/6712187(0907900178)


Oznámenie o zadávaní zákazky


Predmet zákazky:
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - zelenina, ovocie a zemiaky"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mäso a mäsové výrobky"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - chladená hydina"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mrazená hydina"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mrazené ryby a mrazená zelenina"

Termín na predloženie ponuky je do: 17.07.2019 do 14:00 hod

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mgr. Jana Koribaničová, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-1/2019 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – zelenina, ovocie a zemiaky“
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mäso a mäsové výrobky"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - chladená hydina"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mrazená hydina"
,,Nákup potravín pre školskú jedáleň - mrazené ryby a mrazená zelenina"

Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň –zelenina, ovocie a zemiaky, mäso a mäsové výrobky, chladená hydina, mrazená hydina, mrazené ryby a mrazená zelenina si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjovrucska@centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Ovručská 14, 040 22 Košice
Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 17.07.2019 do 14:00 hod.