Súkromná školská jedáleň HLZ s.r.o., Sokolíková 2, Bratislava


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV: * * * tel. odhlášky: 0903617568, tel. vedúca ŠJ: 0915 691567, mail: jedalen.sokolikova@upcmail.sk - - - - - * * * ODHLÁŠKY z OBEDA: 24 h vopred do 14:00 hod formou SMS alebo mailom * * *


Šeky na október sa vydavali v utorok 21.9. - uhrada do 30.9.2021 - ak platite šekom (poukazkou) je potrebne 1 ustrizok odovzdat do schranky ŠJ.


Oznam pre rodičov - z MÚ Dúbravka, ktorí chcú poberať dotáciu (nad 15r. veku):
Rodičia v prípade záujmu stravujú deti zadarmo (dotácia 1,30 €/obed), ktoré dovŕšili vek 15 rokov je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na Oddelení soc. vecí a zdravotníctva, MÚ Bratislava - Dúbravka, Žatevná 4, do 10.9.2021.
* Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15r. - nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus. Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26,00 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €.


Rodičia, ktorí mi prihlasujú deti na obed (mailom)- dostávajú spätnú odpoveď aj s uvedenou sumou na úhradu - v tomto príp. šek už nevystavujem ...
Obedy, ktoré nebudeme môcť deťom vydať vzhľadom na situáciu s prerábkou školskej jedálne - budú samozrejme odhlásené.

Žiakov I.stupňa nahlasujeme na obedy od 6.9.2021 - obedy prvý týždeň 6.9. - 10.9. budú však dostávať len žiaci, ktorí zostávajú v ŠKD.

PRVÁCI - rodičia, ktorí majú záujem zaplatiť obedy na september 2021 posielajú sumu: 35,- € na uvedené číslo účtu.
Ostatní žiaci dostanú šeky v prvý deň šk. roku v triedach. Na obed je nutné sa prihlásiť, aby sme vedeli 6.9.2021 variť presný počet obedov.

Do poznámky prosím uviesť celé meno dieťaťa a triedu !
VS: 09 2021

Číslo účtu: SK 23 5600 0000 0078 2687 7003

SEPTEMBER 2021 - druháci - deviataci: šeky budú vystavené s odrátaním aktuálnych preplatkov z minulého šk. roka 2020/21.

šek pre I. st: 1,15 € x 20 dní + 12,00 € réžijný poplatok = 35,00 €
šek pre II.st: 1,23 € x 20 dní + 12,00 € réžijný poplatok = 36,60 €

Prihlášky na stravu sa vydávať nebudú, stačí poslať mail, v ktorom mi prihlásite dieťa na stravu: jedalen.sokolikova@upcmail.sk - do 31.8.2021

Dátum úhrady: do 3.9.2021

Stravu je možné platiť aj TRVALÝM PRÍKAZOM: predpis pre I.st: 35,00 €, predpis pre II.st: 37,00 € - 10 opakovaní
Do pozn. treba presne uviesť meno a priezvisko dietaťa a triedu a informovať vedúcu ŠJ o zadaní TP.
Dátum platby pri TP: k 1. dňu v mesiaci

ČIPY: Každý stravník je povinný použiť na odber stravy platný čip. Prosím rodičov o kontrolu týchto čipov. Čipy vydáva vedenie školy.
Pozn: Zálohu za čipy - na základe veľkého opotrebovania - nevraciame
SPLATNOSŤ ŠEKOV: Dátum splatnosti šekov určuje VZN MČ Dúbravka 4/2019:
Príspevky na nákup potravín a režijné náklady (t.z. šeky) sa uhrádzajú mesačne vopred. Najneskôr však do l. dna v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom sa dieťa/žiak stravuje.


Číslo účtu: SK 23 5600 0000 0078 2687 7003


!!!! ODHLÁŠKY: 24 h vopred do 14:00 hod

(vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. Zo 14.8.2009 § 3 ods. 5 písm a)

Odhlášku je rodič povinný nahlásiť 24 h vopred, a to formou SMS (0903 617 568) alebo mailom (jedalen.sokolikova@upcmail.sk) Prosím, nie telefonicky, nakoľko odhlášky sa zberajú celý pracovný deň.

V prípade náhleho ochorenia je možné poslať odhlášku najneskôr v daný deň do 8:00 h, po tomto termíne už nie je možné obed odhlásiť, prípadne je možné si daný obed vyzdvihnúť v čase výdaja stravy (11:40 – 14.00 h) do vlastných nádob. Nasledujúce dni je žiak povinný odhlásiť stravu, ak nebude v škole. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Výška stravného od 1.9.2019 – určuje platné VZN 4/2019
I.st: 1,15 €
II.st: 1,23 €
Desiata I.st: 0,70 €
Desiata II.st: 0,80 €
Režijné poplatky: 12,- mesačne (paušál) platí od 1.1.2020
Poplatok za nedotované obedy (kredit): 13,00€ - platí od 1.9.2020

Čipový systém:
Každý stravník je povinný použiť na odber stravy platný čip. Čip slúži aj na zapísanie sa do dochádzky školy. Nové čipy sa vydávajú na vedení školy.

Zálohu za čipy - na základe veľkého opotrebovania - nevraciame Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, a to pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v SR:
Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)   
Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka
Bezgluténová - bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch - celiakia)
Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ)
Iné diéty nie sú podľa zákona vyhradené
Údaje na zápisnom lístku podliehajú platnému zákonu o ochrane osobných údajov GDPR.


TEL. Č. NA ODHLÁŠKY: 0903 617 568 (do 14:00) iba SMS

tel - vedúca:0915 691 567

Odhlášky mailom: jedalen.sokolikova@upcmail.sk


č. ú: SK23 5600 0000 0078 2687 7003
GDPR (máj 2018)


Informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti HLZ s.r.o.
Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HLZ s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava, IČO: 46 899 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 85573/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava a na e-mailovej adrese /doplniť/.
2. Aké osobné údaje spracúvame?
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. Prečo spracúvame osobné údaje a na aké účely?
Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Na základe zmluvy vám Spoločnosť poskytuje stravovacie služby.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.
5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani inak nesprístupňujeme žiadnej inej osobe.
6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.