Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Súkromná školská jedáleň HLZ s.r.o., Sokolíková 2, Bratislava


Informácie pre stravníkov - Január 2024 - Jún 2024


Oznam k DESIATE: od Septembra 2024 sa ruší poskytovanie desiat, vzhľadom na nízky počet záujemcov o desiatu.

Vyúčtovanie za školský rok 2023/2024 sa robí až po uzavretí dochádzky za jún 2024 - o platby za nedotované obedy budeme rodičov žiadať mailom na mail uvedený v prihláške (zápisnom lístku)

O preplatky treba požiadať mailom, v opačnom prípade budú ponechané na účte stravníka a budú presunuté do ďalšieho školského roka.

NEDOTOVANÉ OBEDY (t.z. neodhlasené obedy) Vám budú vždy vyúčtované po ukončení daného mesiaca, na základe dochádzky, suma Vám bude poslaná na mail (príp. SMS) - Prosím Vás v tomto prípade o rýchlu úhradu, nakoľko takéto obedy nám dotácia nepokryje. Táto informácia bola uvedená aj Zápisnom lístku (Prihláške na stravu).


ŠJ NEVYSTAVUJE ŠEKY v tlačenej forme, platby treba poslať priamo na účet školskej jedálne. Číslo účtu: SK23 5600 0000 0078 2687 7003

ŠJ odporúča rodičom zriadiť si trvalý príkaz na tieto platby, dátum platby je 25. deň v mesiaci.

Suma: 12,00 € / mesačne (VS pre trvalý príkaz 2024/2025) - pre ďalší šk rok
Suma 12,00 sa posiela na september 2024 - k 25.8.2024.

Rodičia prváčikov dostanú od nás prihlasovacie údaje na server eskoly.sk - na ktorom je možné odhlasovať obedy

*****************************************************************************************

DOTÁCIA: Od 1. septembra 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu (aj s daňovým bonusom aj bez daňového bonusu)

Dotované obedy sú:

- ak sa žiak zúčastnil vyučovania
- ak žiak odobral obed


Rodičia, ktorých dieťa vyžaduje osobitné stravovanie (DIÉTNE STRAVOVANIE), treba aby vyplnili zvláštnu prihlášku, kde priložia aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom odbore s určenou diagnózou, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie. (túto prihlášku dostanete od vedúcej ŠJ len na VYŽIADANIE)

Rodičia si odber stravy svojho dieťaťa ( a teda splnenie podmienky odobratia obedu) môžu sledovať aj na internete, na stránke www.eskoly.sk, prihlasovacie údaje poskytneme rodičovi na vyžiadanie.


VŠEOBECNÉ INFO PRE STRAVNÍKOV* Odhlášky: 0903617568, Vedúca ŠJ: 0915 691567, mail: jedalen.sokolikova@upcmail.sk * * * ODHLÁŠKY z OBEDA: ideálne 24h vopred, prípadne do 8:00 hod najneskôr !!


*****************************************************************************************************************************TERMÍN ÚHRADY:

šeky pre seniorov sa vystavujú vždy na mesiac nasledujúci, nie spätne, spravidla je to k 25. dňu v mesiaci (na mesiac nasledujúci).

Ak dieťa nie je prihlásené na stravu, pri odbere stravy mu "čipne" nula, t.z., že nie je prihlásené v daný deň na obed a Školská jedáleň v tomto prípade nie je povinná obedy vydať.


SPLATNOSŤ ŠEKOV: Dátum splatnosti šekov určuje VZN MČ Dúbravka 4/2019:
"Príspevky na nákup potravín a režijné náklady (t.z. šeky) sa uhrádzajú mesačne vopred. Najneskôr však do l. dna v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom sa dieťa/žiak stravuje. "

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0078 2687 7003

*********
ODHLÁŠKY:
*********

- ideálne 24 h vopred, v príp. náhleho ochorenia - je odhlásenie obeda možné najneskôr daný deň do 8:00 hod

1. - SMS na tel : 0903 617 568 - do 8:00 h

2. - mail: jedalen.sokolikova2@upcmail.sk - do 8:00 h max

3. cez internet - do 7:30 h - pomocou prihlasovacích údajov (ak ich ešte nemáte - kontaktujte vedúcu ŠJ)

4: cez Terminál - v jedálni školy (2dni vopred)


pozn: ODHLÁŠKY pre žiakov určuje vyhláška: (vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. Zo 14.8.2009 § 3 ods. 5 písm a) === Odhlášku je rodič povinný nahlásiť 24 h vopred

V prípade náhleho ochorenia je možné poslať odhlášku najneskôr v daný deň do 8:00 h,
po tomto termíne už nie je možné obed odhlásiť, prípadne je možné si daný obed vyzdvihnúť v čase výdaja stravy (11:40 – 14.00 h) do vlastných nádob. Nasledujúce dni je žiak povinný odhlásiť stravu, ak nebude v škole. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

***********
Výdaj obedov:

Čas výdaja obedov: 11:40 - 14:00 hod (v tomto čase si môžete vyzdvihnúť neodhlásené obedy)

ČIPY: Každý stravník je povinný použiť na odber stravy platný čip. Čipy vydáva vedenie školy.

****************************************************************************

STRAVNÉ: zmena od 1.3.2023

Výška stravného určuje platné VZN

I.st: 1,90 €
II.st: 2,10 €

Režijné poplatky: 12,- mesačne (paušál) platí od 1.1.2020

*******************
DÚBRAVSKÍ DOCHODCI:

Cena za 1 obed (seniori) - od 1.1.2023 = cena 3,70 €

MČ poskytuje príspevok na obed do výšky 600,00 eur dôchodku. Ak máte záujem o príspevok, treba oň požiadať na miestnom úrade Dúbravka, sociálne oddelenie, s aktuálnym výmerom o dôchodku.

Šeky sa vystavujú na daný mesiac vopred podľa počtu dní v mesiaci. Odhlásené obedy sa odrátajú v nasledujúcom šeku na ďalší mesiac.

Čas výdaja obedov pre dôchodcov: 11:00 - 12:00 hod - najneskôr však do 14,00 hod.

Obedy sú zabalené v jednorazových obaloch, nie je potrebný obedár.


*****************************************************************************************************************************************************************************************
DIÉTY:  Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, a to pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v SR:
Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)   
Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka
Bezgluténová - bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch - celiakia)
Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ)
Iné diéty nie sú podľa zákona vyhradené
Údaje na zápisnom lístku podliehajú platnému zákonu o ochrane osobných údajov GDPR.

GDPR (máj 2018)


Informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti HLZ s.r.o.
Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HLZ s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava, IČO: 46 899 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 85573/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava a na e-mailovej adrese /doplniť/.
2. Aké osobné údaje spracúvame?
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. Prečo spracúvame osobné údaje a na aké účely?
Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Na základe zmluvy vám Spoločnosť poskytuje stravovacie služby.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.
5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani inak nesprístupňujeme žiadnej inej osobe.
6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.