Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Súkromná školská jedáleň HLZ s.r.o., Sokolíková 2, Bratislava


prihlaska na stravu/navratka - sa nachádza na webe školy


Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná pre všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu (aj s daňovým bonusom aj bez daňového bonusu)

Rodičia, ktorí majú záujem o dotované obedy vyplnia túto Prihlášku na stravovanie a doručia ju vedúcej školskej jedálne.

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí prihlášku na stravovanie zariadeniu školského stravovania, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. ( tá bude priznaná až od septembra 2023)

V prihláške sú uvedené všetky potrebné informácie a podmienky poskytnutia dotácie.

Dotované obedy sú:

- ak sa žiak zúčastnil vyučovania
- ak žiak odobral obed


Rodičia, ktorých dieťa vyžaduje osobitné stravovanie (DIÉTNE STRAVOVANIE), treba aby vyplnili zvláštnu prihlášku, kde priložia aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára so špecializáciou v príslušnom odbore s určenou diagnózou, ktorá si vyžaduje osobitné stravovanie. (túto prihlášku dostanete od vedúcej ŠJ len na VYŽIADANIE)

Rodičia si odber stravy svojho dieťaťa ( a teda splnenie podmienky odobratia obedu) môžu sledovať aj na internete, na stránke www.eskoly.sk, prihlasovacie údaje poskytnem rodičovi na vyžiadanie.

PRIHLÁŠKU - ak nemáte prihlášku, možem ju poslať mailom na vyžiadanie, prip. si ju môžte vyzdvihnúť osobne v kancelárii ŠJ


VŠEOBECNÉ INFO PRE STRAVNÍKOV* tel. odhlášky: 0903617568, tel. vedúca ŠJ: 0915 691567, mail: jedalen.sokolikova@upcmail.sk - - - - - * * * ODHLÁŠKY z OBEDA: 24 h vopred do 14:00 hod formou SMS alebo mailom * * * prípadne do 8:00 hod najneskôr !!


Apríl 2023: 16.-17.3. vystavujeme šeky na APRIL

výpočet plnej sumy:

I.st.: 16 dní x 1,90 € +12 = 42,40 €
II.st: 16 dní x 2,10 € + 12 = 45,60 €

Deti, ktoré sú prihlásené na desiatu a obedy, majú sumu na šeku už spočítanú spolu.


Úhradu stravného treba vykonať do 28.3.2023

***************************************


MAREC 2023: od 1.3.2023 sa upravuje cena za obedy podľa 4. finančného pásma pre I.st: 1,90 € a pre II.st: 2,10 €

výpočet plnej sumy:

I.st: 23 dní x 1,90 € + (12,00 € réžia - paušál) = 55,70 € ...............(úprava pre Trvalý príkaz 55,00 €)
II.st: 23 dní x 2,10 € + (12,00 € réžia - paušál) = 60,30 € ..............(úprava pre Trvalý príkaz 60,00 €)

V šekoch na marec budú odpočítané všetky platné odhlášky podané k danému dňu.

!!! Šeky na marec vystavíme v skoršom termíne, vzhľadom na jarné prázdniny, s úhradou do 26.2.2023.
Prosím o dodržanie termínu úhrady, tak ak aby mali všetci stravníci nahlásené obedy k 1.3.2023.

Rodičia, ktorým posielame šeky na mail - prosím, kontrolujte mailovú schránku, aby ste podklad k platbe zaregistrovali...
Vzhľadom na opakujúce sa problémy s platbami za obedy - upozorňujem rodičov, že školská jedáleň nemôže vydať dieťaťu stravu, pokiaľ ste mu neuhradili príspevok na nákup potravín ...
ŠJ taktiež platí za potraviny ihneď, nie mesiac po splatnosti.*****************************************************************************************************************************

DESIATA - na desiatu je možné prihlásiť sa kedykoľvek, aj počas mesiaca ...

cena za 1 desiatu pre 1. stupeň: 1,00 €
cena za 1 desiatu pre 2. stupeň: 1,10 €

DESIATA sa pripravuje pre minimálny počet deti - 50


*****************************************************************
TERMÍN ÚHRADY:

šeky sa vystavujú vždy na mesiac nasledujúci, nie spätne, spravidla je to do 30. dňa v mesiaci (na mesiac nasledujúci).
Prosím o dodržanie termínu úhrady, nakoľko dieťa je na stravu v novom mesiaci prihlásené až na základe pripísanej platby na účet ŠJ (nie automaticky) Alebo na základe odovzdaného šekového ústrižku (v prípade platby poštou).
Ak dieťa nie je prihlásené na stravu, pri odbere stravy mu "čipne" nula - vtedy dieťa upozorníme na to, že treba zaplatiť obedy. Školská jedáleň v tomto prípade nie je povinná obedy vydať.

Ak je dieťa nie je v škole v deň rozdávania šekov - je povinnosť rodiča - vyžiadať si podklad k platbe na nasledujúci mesiac - šek vieme poslať mailom alebo SMS.

SPLATNOSŤ ŠEKOV: Dátum splatnosti šekov určuje VZN MČ Dúbravka 4/2019:
"Príspevky na nákup potravín a režijné náklady (t.z. šeky) sa uhrádzajú mesačne vopred. Najneskôr však do l. dna v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom sa dieťa/žiak stravuje. "

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0078 2687 7003

*********
ODHLÁŠKY:
*********

- ideálne 24 h vopred, v príp. náhleho ochorenia - je odhlásenie obeda možné najneskôr daný deň do 8:00 hod

1. - SMS na tel : 0903 617 568 - do 8:00 h

2. - mail: jedalen.sokolikova2@upcmail.sk - do 8:00 h max

3. cez internet - do 7:30 h - pomocou prihlasovacích údajov (ak ich ešte nemáte - kontaktujte vedúcu ŠJ)

4: cez Terminál - v jedálni školy (2dni vopred)


pozn: ODHLÁŠKY pre žiakov určuje vyhláška: (vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. Zo 14.8.2009 § 3 ods. 5 písm a) === Odhlášku je rodič povinný nahlásiť 24 h vopred

V prípade náhleho ochorenia je možné poslať odhlášku najneskôr v daný deň do 8:00 h,
po tomto termíne už nie je možné obed odhlásiť, prípadne je možné si daný obed vyzdvihnúť v čase výdaja stravy (11:40 – 14.00 h) do vlastných nádob. Nasledujúce dni je žiak povinný odhlásiť stravu, ak nebude v škole. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

***********
Výdaj obedov:

Čas výdaja obedov: 11:40 - 14:00 hod (v tomto čase si môžete vyzdvihnúť neodhlásené obedy)

ČIPY: Každý stravník je povinný použiť na odber stravy platný čip. Čipy vydáva vedenie školy.

****************************************************************************

STRAVNÉ: zmena od 1.3.2023

Výška stravného určuje platné VZN

I.st: 1,90 €
II.st: 2,10 €

predpis pre I.st pre trvalý príkaz: 37,00 €
predpis pre II.st pre trvalý príkaz: 40,00 €

Režijné poplatky: 12,- mesačne (paušál) platí od 1.1.2020


*******************
DÚBRAVSKÍ DOCHODCI:

Cena za 1 obed (seniori) - od 1.1.2023 = cena 3,70 €

MČ poskytuje príspevok na obed do výšky 600,00 eur dôchodku. Ak máte záujem o príspevok, treba oň požiadať na miestnom úrade Dúbravka, sociálne oddelenie, s aktuálnym výmerom o dôchodku.

Šeky sa vystavujú na daný mesiac vopred podľa počtu dní v mesiaci. Odhlásené obedy sa odrátajú v nasledujúcom šeku na ďalší mesiac.

Čas výdaja obedov pre dôchodcov: 11:00 - 12:00 hod - najneskôr však do 14,00 hod.

Obedy sú zabalené v jednorazových obaloch, nie je potrebný obedár.


*****************************************************************************************************************************************************************************************
DIÉTY:  Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, a to pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v SR:
Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)   
Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka
Bezgluténová - bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch - celiakia)
Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ)
Iné diéty nie sú podľa zákona vyhradené
Údaje na zápisnom lístku podliehajú platnému zákonu o ochrane osobných údajov GDPR.

GDPR (máj 2018)


Informácie k ochrane osobných údajov spoločnosti HLZ s.r.o.
Riadne spracúvanie osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najviac prehľadné a praktické.
1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HLZ s.r.o., so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava, IČO: 46 899 316, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 85573/B (ďalej len „Spoločnosť“).
V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na Spoločnosť môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese Pri Hrubej lúke 3592/11, 841 01 Bratislava a na e-mailovej adrese /doplniť/.
2. Aké osobné údaje spracúvame?
■ Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v prihláške.
Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
4. Prečo spracúvame osobné údaje a na aké účely?
Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, jej zmeny uskutočnenej na návrh dotknutej osoby alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Na základe zmluvy vám Spoločnosť poskytuje stravovacie služby.
Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.
5. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje neposkytujeme a ani inak nesprístupňujeme žiadnej inej osobe.
6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov znej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb. Po uplynutí uvedených skutočností budú následne vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Spoločnosť a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. V niektorých zákonom stanovených prípadoch máte právo na výmaz vašich osobných údajov, avšak každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Spoločnosť má zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na uvedených kontaktoch Spoločnosti. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.