Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM, Šrobárova 1, Košice - Telefón: 055/2021334


Dobrý deň - milí stravníci, návštevníci stránky.


Vítame Vás na stránke Školskej jedálne Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.
Na tomto mieste Vám budeme poskytovať aktuálne informácie spojené so stravovaním.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2023/2024
- na tlačivo ,,Záväzná prihláška na obedy“ sa žiaci zapíšu na obedy dňa 04.09.2023 a pri podpise doplniť emailové adresy zákonných zástupcov a odovzdať ved. ŠJ do 11:00 hod -
- vypísané zápisné lístky na stravovanie odovzdať do 14.09.2023 za celú triedu spolu
- platba za stravné pre študentov - mailom
- varíme aj bezlepkovú stravu, ktorú pri zápise treba vyznačiť a priniesť potvrdenie od odborného lekára do konca septembra 2022
- dňa 5.9.2023 – 2 žiaci z každej triedy zozbierajú ISIC karty za triedu, tých žiakov ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni a prídu ich aktivovať k ved. ŠJ
- oboznámiť žiakov s Prevádzkovým poriadkom školskej jedálne a oboznámenie dať podpísať
- dňa 05.09.2023 sa bude obed vydávať od 11,45 hod. do 14,45 hod.
- od 06.09.2023 riadne od 12.00 hod. do 14.40 hod.
- odhlasovanie školských akcií 2 dni vopred, zodpovedný : vedúci školskej akcie
- evidencia obedov je elektronická ISIC kartou
- tak, ako sa deti písomne záväzne prihlasujú na stravu, tak je potrebné tiež záväzne
odhlásiť dieťa zo stravy. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenia dieťaťa nárokuje
právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie šeku
nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná
- Na obedy sa môže prihlásiť aj stravník, ktorý nebude chodiť na obed každý deň./napr.
len pondelky, alebo utorok a piatok

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 1. ročníka

- suma stravného je zaslaná na e-mailové adresy
- stravné vyplácať vždy do 10. v mesiaci
prihlasovacie údaje budú zasielané emailom zákonnému zástupcovi

Elektronické odhlásenie :

1. žiaci nášho gymnázia: cez Edupage, v sekcii Jedálny lístok
2. ostatní stravníci : cez E-skoly,
www.srobarka.sk, jedálny lístok
v pravo hore sa prihlásiť – heslo je možné zmeniť,
stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená obed,
kliknutím na štvorček sa obed odhlási

- odhlásiť stravu je možné do 8:00 hod. daného dňa
obed, ktorý sa nedá odhlásiť, je možné prvý deň odobrať do jednorázového obalu v
čase od 12:00 do 14,40 hod. /obal poskytne jedáleň/
Ostatné dni neprítomnosti je potrebné sa odhlásiť elektronicky
- neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.
- v jedálnom lístku v pravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre android
- odhlásenie emailom neakceptujeme


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DIÉTNE STRAVOVANIE
---------------------------------------
Od 8. januára 2014 sa poskytuje v našej školskej jedálni diétne stravovanie.
Varime diétu : bezgluténovú /bezlepkovú/
Prihlásenie na diétne stravovanie bude na základe zápisného lístka do školskej jedálne a potvrdenia od odborného lekára

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SRDEČNE PRIVÍTAME V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NOVÝCH STRAVNÍKOV.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úhrada stravného
Prosím o dodržanie termínu zaplatenia stravného - predchádzame tým nedorozumeniam pri pípaní kontrolky v jedálni pri nezaplatenom stravnom.

Údaje pre platenie stravného prevodným a trvalým príkazom:
číslo účtu : SK62 8180 0000 0070 0021 2806
kód banky : 8180
var.symbol :
príslušný mesiac /napr. 09 /,
koncovka príslušného roku / 22 /
poradové číslo triedy 01-18 /
čiže napr. 092103 pre 1.C. za mesiac september 2022 /

DO POZNÁMKY PROSÍM UVIESŤ PRIEZVISKO A TRIEDU DIEŤAŤA - pre identifikáciu platby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- od 1.10.2010 je v školskej jedálni zabezpečená evidencia výdaja obedov žiakom elektronickou formou.


ÚHRADA ZA STRAVU : platná od 01.02.2023


Žiaci platia : 1,70 € / finančný limit na potraviny / + 4,00€ / paušálny poplatok /
Obedy -diéta: 2,00 eur/finančný limit na potraviny/+4,00 eur/paušálny poplatok/
Zamestnanci : 0,88 €
SF : 0,60 €
RŠ : 0,52 €
Réžia : 1,30 €

Stravné je možné uhradiť:
- trvalým príkazom
- internet Banking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
- šekom /platbou na pošte/
-------------------------------------------------------------------------------------------------Otázky týkajúce sa stravovania môžete písať na : pastorova@srobarka.sk, alebo zavolajte na tel. číslo 055/20 21 334.

Zamestnanci školskej jedálne:
Erika Pástorová - vedúca školskej jedálne , TČ : 055/20 21 334
Mária Kandráčová - hlavná kuchárka
Marcela Borovská - kuchárka
Adriana Paveleková - kuchárka
Alena Šomšágová - prac. v prevádzke
Michaela Hriňáková - prac. v prevádzke
Alžbeta Bozogáňová - prac.v prevádzke

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.