ŠJ pri GYM, Šrobárova 1, Košice - Telefón: 055/6221952(0903737145)


Dobrý deň - milí stravníci, návštevníci stránky.


Vítame Vás na stránke Školskej jedálne Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.
Na tomto mieste Vám budeme poskytovať aktuálne informácie spojené so stravovaním.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM :

VÝDAJ OBEDOV -

25.10.2018 - štvrtok - od 11:30 hod do 13:00 hod.
26.10.2018 - piatok - v školskej jedálni sa z technických príčin nevari
29.10.2018 - pondelok - v školskej jedálni sa z technických príčin nevari
30.10.2018 - 02.11.2018 - jesenné prázdniny
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM PLATÍ PRE ŽIAKOV-STRAVNÍKOV 1. až 4. ročníka ŠKOLY-GYMNÁZIUM ŠROBÁROVA 1, KOŠICE

V dňoch 26. a 27. septembra 2018 boli zaslané e-maily s informáciou o sume stravného na mesiac OKTÓBER 2018.
Prosím zaplatiť stravné do 10. 10. 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odhlasovanie zo stravy e-mailom v súčasnej dobe nie je možné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEKTRONICKÉ ODHLASOVANIE Z OBEDOV : platí od 1.10.2018
- prihlasovacie údaje boli zaslané emailom zákonnému zástupcovi, nad 18r. - žiakom
- ak nemáte prihlasovacie údaje, nahláste to ved. šj
Prihlásenie:
1. www.srobarka.sk
2. informácie – vybrať jedálny lístok
3. v pravo hore sa prihlásiť – heslo je možné zmeniť
4. stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená obed
5. kliknutím na štvorček sa obed odhlási /prázdny štvorček/
6. odhlásiť stravu je možné deň vopred do 14:30 hod.
7. obed, ktorý sa nedá odhlásiť je možné prvý deň odobrať do svojho obedára v čase od
12:00 hod. do 14:40 hod. / za hygienu obedára je zodpovedný stravník /
Ostatné dni neprítomnosti je potrebné odhlásiť.
8. neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.
9. v jedálnom lístku v pravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre android
10. odhlásenie emailom neakceptujeme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nezaplatenie šeku v priebehu školského roka neznamená, že Vaše dieťa automaticky odhlásime zo stravy. Tak, ako sa deti písomne záväzne prihlasujú na stravu, tak je potrebné tiež záväzne odhlásiť dieťa zo stravy. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenia dieťaťa nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie šeku nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša školská jedáleň má svoju stránku aj na fb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná suma na mesiac OKTÓBER 2018 je : 24,99 € + 3,00 € réžia
Mesiac OKTÓBER 2018 má 21 stravných dní.

Prosím, aby stravné za mesiac OKTÓBER 2018 bolo vyplatené do 10.10.2018.
Nezaplatené stravné za predchádzajúce mesiace je pripočítané v šeku za mesiac OKTÓBER 2018.
Prosím vyplatiť ihneď!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DIÉTNE STRAVOVANIE
---------------------------------------
Od 8. januára 2014 sa poskytuje v našej školskej jedálni diétne stravovanie.
Varime diétu : bezgluténovú /bezlepkovú/
Prihlásenie na diétne stravovanie bude na základe zápisného lístka do školskej jedálne a potvrdenia od odborného lekára.
Informácie na telefónnom čísle 055/6221952 u ved. šj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základe novely zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov a VZN 15/2012 riaditeľ školy písomným rozhodnutím určil výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady školskej jedálni od 01.09.2014 vo výške 3,00 €.
Príspevok bude paušálny – každému stravníkovi bude prirátaný mesačne k šeku.
O výške príspevku budú rodičia informovaní prostredníctvom webového portálu školy, školskej jedálne a zápisného lístka.
Vždy na začiatku školského roka, v rámci výboru RaPGŠ vedenie školy zabezpečí slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov.
Od 25.apríla 2016 platí Zastupiteľstvom KSK schválené : Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
História tzv. APPLE DAY - 21. október siaha až do Veľkej Británie, kde sa Deň pôvodných odrôd jabĺk pripomínal v súvislosti s charitou.
U nás sa oslavy Dňa jablka spájajú s Týždňom boja proti rakovine a obezite a so Svetovým dňom výživy.
V našej školskej jedálni sme si tento týždeň pripomenuli od 16.10.2017 - 20.10.2017.
Skvelé tety kuchárky pripravili pre Vás obed plný jabĺk a jabĺčka boli súčasťou obeda po celý týždeň.
Vieme, že najväčším zážitkom je však určite čerstvo odtrhnuté jablko, ešte zahriate od slniečka. Pri prvom zahryznutí má človek pocit, akoby z plodov zdravie priam prýštilo.
Príroda je veľká umelkyňa a o všetky svoje bohatstvá sa s nami delí.
Užívajme si tejto štedrosti a využívajme ju v práci, v škole.
Prajeme Vám k dnešnému, ale i k ďalším obedom - Dobrú chuť-.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe §140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a Zastupiteľstvom KSK schváleným VZN č. 15/2012 – upravujeme od 1.februára 2016 finančný limit na nákup potravín na 1,19 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SRDEČNE PRIVÍTAME V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NOVÝCH STRAVNÍKOV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlásiť sa na obedy, je možné kedykoľvek v kancelárií vedúcej ŠJ.
Na obedy sa môže prihlásiť aj stravník, ktorý nebude chodiť na obed každý deň./napr. len pondelky, alebo utorok a piatok/

Tešíme sa aj na Vás.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY

Prosím o dodržanie termínu zaplatenia stravného - predchádzame tým nedorozumeniam pri pípaní kontrolky v jedálni pri nezaplatenom stravnom.

Údaje pre platenie stravného prevodným a trvalým príkazom:
číslo účtu : SK62 8180 0000 0070 0021 2806
kód banky : 8180
var.symbol :
príslušný mesiac /napr. 09 /,
koncovka príslušného roku / 18 /
poradové číslo triedy 01-16 /
čiže napr. 091803 pre 1.C. za mesiac september 2018 /

DO POZNÁMKY PROSÍM UVIESŤ PRIEZVISKO A TRIEDU DIEŤAŤA - pre identifikáciu platby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY
- prosím rodičov našich stravníkov, aby platili internet bankingom len sumu uvedenú na šeku!!!!!!!!!!! a do poznámky zapísali meno a triedu dieťaťa
- hromadné školské akcie - odhlásenie z obedov na základe zoznamu stravníkov dva dni vopred - zodpovedný - organizátor akcie
/ zoznam prinesie organizátorom poverený zástupca triedy do kancelárie vedúcej školskej jedálne/
Ďakujem

- od 1.10.2010 je v školskej jedálni zabezpečená evidencia výdaja obedov žiakom elektronickou formou.
Prosím žiakov, aby si prišli nové elektronické identifikačné karty pred odberom obeda označiť do kancelárie ved. šj - ďakujem

ÚHRADA ZA STRAVU : platná od 01.02.2017

Cena celého obedu 2,38 €
Žiaci platia : 1,19 € / finančný limit na potraviny / + 3,00€ / paušálny poplatok /
Zamestnanci : 0,77 €
SF : 0,30 €
RŠ : 0,12 €
Réžia : 1,19 €

Stravné je možné uhradiť:
- trvalým príkazom
- internet Banking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
- šekom /platbou na pošte/

Odhlasovanie zo stravy :

Výňatok zo ,, Zásady prevádzky a poriadku školskej jedálne ,, - platného od 01.09.2018.

Na stravu je povinný prihlásiť a odhlásiť každý stravník 24 hodín vopred, aj na prelome mesiacov.
V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií / návšteva divadla, kina, rôzne olympiády, ekologické cvičenie, školské výlety a pod./

- je stravník povinný odhlásiť sa 24:00 hodín vopred.

Obed sa odhlasuje elektronicky, počas septembra 2018 aj telefonicky - 055/6221952
Za neodobratú a včas neodhlasenu stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlasovanie emailom neakceptujeme..


Zamestnanci školskej jedálne:
Mária Slezáková - vedúca školskej jedálne , TČ : 055/6221952
Lenka Szabóová - hlavná kuchárka
Alžbeta Tresová - kuchárka
Gabriela Margetinová - prac. v prevádzke
Marcela Borovská - prac. v prevádzke
Zuzana Jariabeková - prac. v prevádzke
Adriana Paveleková - prac. v prevádzke