ŠJ pri GYM, Šrobárova 1, Košice - Telefón: 055/6221952


Dobrý deň - milí stravníci, návštevníci stránky.


Vítame Vás na stránke Školskej jedálne Gymnázium, Šrobárova 1, Košice.
Na tomto mieste Vám budeme poskytovať aktuálne informácie spojené so stravovaním.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dočasne prosíme stravníkov, aby otázky týkajúce sa stravovania písali na emailovú adresu : dragoskova@srobarka.sk, alebo volali na tel. číslo 055/622 19 52. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznamy ŠJ : školský rok 2020/2021
- na tlačivo ,,Záväzná prihláška na obedy“ sa žiaci zapíšu na obedy dňa 02.09.2020 a odovzdať ved. ŠJ do 11:00 hod -
- vypísané zápisné lístky na stravovanie odovzdať do 15.09.2020 za celú triedu spolu
- platba za stravné pre študentov - mailom
- varíme aj bezlepkovú stravu, ktorú pri zápise treba vyznačiť a priniesť potvrdenie od odborného lekára do konca septembra 2020
- dňa 3.9.2020 – 2 žiaci 1. ročníka zozbierajú ISIC karty za triedu, tých žiakov ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni a prídu ich aktivovať k ved. ŠJ
- taktiež žiaci 2. – 4. ročníka duplikát ISIC karty aktivovať k ved. ŠJ dňa 3.9.2020 v dopoludňajších hodinách
- oboznámiť žiakov s Prevádzkovým poriadkom školskej jedálne a oboznámenie dať podpísať a zároveň pri podpise doplniť emailové adresy zákonných zástupcov
- dňa 03.09.2020 a 04.09.2020 sa bude obed vydávať od 11,30 hod. do 13,30 hod.
- od 07.09.2020 riadne od 12.00 hod. do 14.40 hod.
- veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o propagáciu školskej jedálne, aby sa z našej školy zapísalo čo najviac žiakov
- tlačivá šj v priečinkoch
- odhlasovanie školských akcií 2 dni vopred, zodpovedný : vedúci školskej akcie
- evidencia obedov je elektronická ISIC kartou

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 1. ročníka

- suma stravného je zaslaná na e-mailové adresy
- stravné vyplácať vždy do 10. v mesiaci
elektronické odhlasovanie : prídem vysvetliť, ak bude potrebné
prihlasovacie údaje budú zasielané emailom zákonnému zástupcovi
Elektronické odhlásenie :
1. www.srobarka.sk
2. jedálny lístok
3. v pravo hore sa prihlásiť – heslo je možné zmeniť/heslo nie je totožné s heslom na edupage a bolo zaslané na e-mail/
4. stravníkovi sa každý deň zobrazí zaškrtnutý štvorček, ktorý znamená obed
5. kliknutím na štvorček sa obed odhlási
6. odhlásiť stravu na nasledujúci deň je možné len do 14:30 hod.
7. obed, ktorý sa nedá odhlásiť, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 12:00 hod. do 14:40 hod. Ostatné dni neprítomnosti je potrebné odhlásiť elektronicky
8. neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje.
9. v jedálnom lístku v pravo hore je možné stiahnuť aplikáciu pre android
10. odhlásenie emailom neakceptujeme
Ďakujem za spoluprácu Dragošková, ved. šj


ELEKTRONICKÉ ODHLASOVANIE Z OBEDOV : platí od 1.10.2018
- prihlasovacie údaje do jedálneho lístka boli zaslané emailom zákonnému zástupcovi, nad 18 r. - žiakom
- ak nemáte prihlasovacie údaje, nahláste to ved. šj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odhlasovanie zo stravy e-mailom v súčasnej dobe nie je možné.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nezaplatenie šeku v priebehu školského roka neznamená, že Vaše dieťa automaticky odhlásime zo stravy. Tak, ako sa deti písomne záväzne prihlasujú na stravu, tak je potrebné tiež záväzne odhlásiť dieťa zo stravy. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenia dieťaťa nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie šeku nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša školská jedáleň má svoju stránku aj na fb
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plná suma na mesiac SEPTEMBER 2020 je : .......... € + 3,00 € réžia
Mesiac SEPTEMBER 2020 má 21 stravných dní.

Prosím, aby stravné za mesiac SEPTEMBER 2020 bolo vyplatené do 10.09.2020.
Suma stravného bude študentom zaslaná e-mailom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAM - DIÉTNE STRAVOVANIE
---------------------------------------
Od 8. januára 2014 sa poskytuje v našej školskej jedálni diétne stravovanie.
Varime diétu : bezgluténovú /bezlepkovú/
Prihlásenie na diétne stravovanie bude na základe zápisného lístka do školskej jedálne a potvrdenia od odborného lekára.
Informácie na telefónnom čísle 055/6221952 u ved. šj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na základe novely zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní v znení neskorších predpisov a VZN 15/2012 riaditeľ školy písomným rozhodnutím určil výšku príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady školskej jedálne od 01.09.2014 vo výške 3,00 €.
Príspevok bude paušálny – každému stravníkovi bude prirátaný mesačne k šeku.
O výške príspevku budú rodičia informovaní prostredníctvom webového portálu školy, školskej jedálne a zápisného lístka.
Vždy na začiatku školského roka, v rámci výboru RaPGŠ vedenie školy zabezpečí slovné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov.
Od 25.apríla 2016 platí Zastupiteľstvom KSK schválené : Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
História tzv. APPLE DAY - 21. október siaha až do Veľkej Británie, kde sa Deň pôvodných odrôd jabĺk pripomínal v súvislosti s charitou.
U nás sa oslavy Dňa jablka spájajú s Týždňom boja proti rakovine a obezite a so Svetovým dňom výživy.
V našej školskej jedálni sme si tento týždeň pripomenuli od 16.10.2017 - 20.10.2017.
Skvelé tety kuchárky pripravili pre Vás obed plný jabĺk a jabĺčka boli súčasťou obeda po celý týždeň.
Vieme, že najväčším zážitkom je však určite čerstvo odtrhnuté jablko, ešte zahriate od slniečka. Pri prvom zahryznutí má človek pocit, akoby z plodov zdravie priam prýštilo.
Príroda je veľká umelkyňa a o všetky svoje bohatstvá sa s nami delí.
Užívajme si tejto štedrosti a využívajme ju v práci, v škole.
Prajeme Vám k dnešnému, ale i k ďalším obedom - Dobrú chuť-.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe §140 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a Zastupiteľstvom KSK schváleným VZN č. 5/2019 – sme upravili od 1.septembra 2019 finančný limit na nákup potravín na 1,26 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SRDEČNE PRIVÍTAME V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI NOVÝCH STRAVNÍKOV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlásiť sa na obedy, je možné kedykoľvek v kancelárií vedúcej ŠJ.
Na obedy sa môže prihlásiť aj stravník, ktorý nebude chodiť na obed každý deň./napr. len pondelky, alebo utorok a piatok/

Tešíme sa aj na Vás.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY

Prosím o dodržanie termínu zaplatenia stravného - predchádzame tým nedorozumeniam pri pípaní kontrolky v jedálni pri nezaplatenom stravnom.

Údaje pre platenie stravného prevodným a trvalým príkazom:
číslo účtu : SK62 8180 0000 0070 0021 2806
kód banky : 8180
var.symbol :
príslušný mesiac /napr. 09 /,
koncovka príslušného roku / 19 /
poradové číslo triedy 01-17 /
čiže napr. 091903 pre 1.C. za mesiac september 2019 /

DO POZNÁMKY PROSÍM UVIESŤ PRIEZVISKO A TRIEDU DIEŤAŤA - pre identifikáciu platby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAMY
- prosím rodičov našich stravníkov, aby platili internet bankingom len sumu uvedenú na šeku!!!!!!!!!!! a do poznámky zapísali meno a triedu dieťaťa
- hromadné školské akcie - odhlásenie z obedov na základe zoznamu stravníkov dva dni vopred - zodpovedný - organizátor akcie
/ zoznam prinesie organizátorom poverený zástupca triedy do kancelárie vedúcej školskej jedálne/
Ďakujem

- od 1.10.2010 je v školskej jedálni zabezpečená evidencia výdaja obedov žiakom elektronickou formou.
Prosím žiakov, aby si prišli nové elektronické identifikačné karty pred odberom obeda označiť do kancelárie ved. šj - ďakujem

ÚHRADA ZA STRAVU : platná od 02.09.2020

Cena celého obedu 2,52 €
Žiaci platia : 1,26 € / finančný limit na potraviny / + 3,00€ / paušálny poplatok /
Zamestnanci : 0,73 €
SF : 0,40 €
RŠ : 0,12 €
Réžia : 1,26 €

Stravné je možné uhradiť:
- trvalým príkazom
- internet Banking – do poznámky uviesť meno žiaka a triedu
- šekom /platbou na pošte/

Odhlasovanie zo stravy :

Výňatok zo ,, Zásady prevádzky a poriadku školskej jedálne ,, - platného od 01.09.2019.

Na stravu je povinný prihlásiť a odhlásiť každý stravník 24 hodín vopred, aj na prelome mesiacov.
V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií / návšteva divadla, kina, rôzne olympiády, ekologické cvičenie, školské výlety a pod./

- je stravník povinný odhlásiť sa 24:00 hodín vopred.

Obed sa odhlasuje elektronicky, počas septembra 2020 aj telefonicky - 055/6221952
Za neodobratú a včas neodhlásenu stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlasovanie emailom neakceptujeme..


Zamestnanci školskej jedálne:
Mgr. Gabriela Dragošková - vedúca školskej jedálne , TČ : 055/6221952
Alžbeta Tresová - hlavná kuchárka
Marcela Borovská - kuchárka
Adriana Paveleková - kuchárka
Alena Šomšágová - prac. v prevádzke
Michaela Hriňáková - prac. v prevádzke