Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Základná škola, Starozagorská 8, Košice - Telefón: 0948584543(0948765781)


Oznam


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 42 na svojom III. zasadnutí dňa 15.
decembra 2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Záver kalendárneho r. 2022


Stravné je potrebné uhradiť obratom po oznámení o výške platby, najneskôr do 3 pracovných dní.

V prípade, že Vám nebolo doručené oznámenie o výške platby (mailom, pošt. poukážkou)
kontaktujte, prosím, vedúcu jedálne na tel.č. 055/6440956.

Kontrola zaplateného stravného prebehne 06.12.2022.

Informácia pre stravníkov a zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka- šk.r. 2021/2022


Zápisný lístok (prihlášku) na stravovanie nájdete na stránke školy ZŠ Starozagorská 8 Košice.
Po jej odovzdaní triednemu učiteľovi a doručení vedúcej ŠJ stravovanie začne od nasledujúceho dňa. Po obdržaní poštovej poukážky je potrebné túto uhradiť do 3 pracovných dní od jej prevzatia buď na pošte, alebo údaje z poukážky poslúžia na úhradu stravného internet bankingom, kde uvediete variabilný symbol napr. 092021 (vlastný výber) a konšt. symbol 0308.
Uvediete v poznámke priezvisko dieťaťa a triedu.
Platiť môžete aj trvalým príkazom k 25 - mu v mesiaci na nasledujúci mesiac t.j. 25.9.2021 platba zálohová na 10/2021 atď.
T.č. je I. stupeň ZŠ suma na nákup potravín 1,15 €, II. stupeň - 1,23 € / 1 deň.
Čipový systém pri vchodoch do budovy je už nefunkčný.

Od 2.9.2021 varíme iba pre žiakov ZŠ Starozagorská 8 Košice. Nevaríme pre cudzích stravníkov, súkromné školy SSŠ Starozagorská 8 Košice a SMŠ Starozagorská 8 Košice ako aj pre zamestnancov ZŠ Starozagorská 8 Košice pre dlhodobý podstav pracovníčok kuchyne.
Zrušená je aj expedícia donesenej diétnej stravy.

Dňom 2.9.2021 začali platiť nové Materiálovo - spotrebné normy pre oblasť školského stravovania.

Dňa 8.9.2021 z personálnych dôvodov budeme expedovať dovezenú bagetu od externého dodávateľa.
Pri strate RFID čipu, odhlasovaní, prihlasovaní na stravu kontaktujte vedúcu ŠJ na tel.č. 055/6440956.

Skladba jedálneho lístka:


1x hlavné jedlo múčne
1x hlavné jedlo zeleninové
2x hlavné jedlo mäsové
1x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2021) s účinnosťou od 01. 09. 2021.Materiálno - technické normy na prípravu jedál boli upravené MŠVaV k 1.9.2021.

Oznam - Stravovanie od 4.10.2021


Od 4.10.2021 varíme pre žiakov ZŠ, SSŠ a pre zamestnancov týchto škôl - obed a pre deti SMŠ - celodenná strava.
Nevydávame stravu do jednorazových obalov, obedárov, nezohrievame donášku diétneho jedla a nevaríme pre cudzích stravníkov do odvolania.

Finančné pásma na nákup potravín pre:
I. stupeň ...... 1,15 €, II. stupeň ..... 1,23 €, dospelí ...... 1,33 €.
Celodenná strava ..... 1,45 €
Režijné náklady .... 1,20 €/ 1 deň.

OZNAMY - STRAVOVANIE OD 20.09.021


Na základe pokynov RŠ ZŚ Starozagorská 8 od 20.9.2021 - pondelok - varíme pre všetkých prihlásených stravníkov týchto subjektov:
ZŠ Starozagorská 8 Košice
SSŠ Starozagorská 8 Košice

Naďalej nevaríme pre cudzích stravníkov, deti a zamestnancov SMŠ. Neohrievame z dôvodu dlhodobých PN- niek ani donesenú diétnu stravu. Nevydávame do obedárov, ani jednorázových nádob.

Spracovala: firma soft.gl


Dovolím si skopírovať príspevok p. Mihála k dotáciám:
DOTÁCIA NA STRAVOVANIE A DAŇOVÝ BONUS - ZHRNUTIE PRAVIDIEL
1. Ak máte dieťa vo veku do 6 rokov (teda vo veku 4 alebo 5 rokov), ktoré chodí do posledného ročníka MŠ alebo už na ZŠ - máte nárok aj na dotáciu na stravovanie (1,30 eura na jeden obed) aj na daňový bonus (46,44 eura na mesiac).
2. Ak máte dieťa vo veku 15 rokov a viac, ktoré ešte chodí do ZŠ - máte nárok aj na dotáciu na stravovanie (1,30 eura na jeden obed) aj na daňový bonus (23,22 eura na mesiac).
3. Ak máte dieťa vo veku 6-15 rokov, ktoré chodí do posledného ročníka MŠ alebo na ZŠ - máte nárok buď na dotáciu na stravovanie (1,30 eura na jeden obed) alebo na daňový bonus (39,47 eura na mesiac). Ak v škole požiadate o dotáciu na stravovanie, strácate nárok na daňový bonus.
Vo všetkých troch prípadoch ak si rodič chce uplatniť nárok na dotáciu na stravovanie, musí v škole odovzdať čestné vyhlásenie.
*
Viac v článkoch na mojej stránke:
Článok určený rodičom: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=595
Podrobný článok k téme: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590
Čo sa viac oplatí a príklady: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=593
Článok určený zamestnávateľom: http://www.relia.sk/Article.aspx?

OZNAM


Vážení zákonní zástupcovia dieťaťa-
- Potvrdenia z ÚPSVaR a čestné vyhlásenia na školský rok 2021/2022 doručte na ZŠ Starozagorská 8 Košice do 28.7.2021.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).

Záver školského roku


Všetci stravníci sú prihlásení na dni 28.6.2021 až 30.6.2021 pokiaľ sa dnes 28.6.2021:

- neodhlásia (záver odhlasovania je o 14,00 hod. 28.6.2021, neskôr sa odhlásiť už nedá)
- neprihlásia (napr. stravník, ktorý nechodí utorky a chce nečakane obed, záver prihlasovania je o 14.00 hod. 28.6.2021, neskôr sa prihlásiť nedá).
Ďakujem za pochopenie.

Vyššie končiace ročníky vrátia pri výdajovom okienku v jedálni ČIP.

Oznam


Z dôvodu trvania karantény v ŠJ v dňoch 10.5. 2021 - 21.5.2021 a za obdobie, kedy sa v ŠJ neposkytovala žiadna strava t.j. 10.5.2021- 11.5.2021 začala VŠJ vyplácať "obedy zadarmo".
SMŠ a SSŠ Starozagorská 8 Košice dostanú poplatok na účet zákonného zástupcu stravníka v najbližších dňoch.
ZŠ Starozagorská 8 Košice:

Od 18.6.2021 VŠJ vypláca poplatok na IBAN (č.účtu), ktoré ste uviedli pri zápise na šk.rok 2020/2021.
Zákonný zástupca dieťaťa kontaktuje vedúcu ŠJ na tel.č. 055/6440956 a dohodne si s ňou dátum a čas, kedy mu bude poplatok vyplatený v hotovosti.
POKLADŇA ŠJ OTVORENÁ PRE TÝCH, KTPRÍ NEMAJÚ ÚČET V BANKE: 23.6.2021- 28.6.2021
v čase od 14:00 hod. do 15:00 hod.

VÝLETY DO 30.06.2021 A ZÁVER ŠK. R. 2020/2021


POZOR ZMENA!
Organizátor výletu nahlási vedúcej ŠJ do pondelka 21.6.2021 dátum a menný zoznam detí a dospelých.
Týka sa to všetkých výletov v období od 23.6.2021 do 30.6.2021.
Výlet, kedy žiaci a dospelí neprídu na obed.

Dospelí stravníci: V pondelok 28.6.2021 nahlásia záujem / nezáujem o stravovanie do 8:00 hod. vedúcej ŠJ prípadne kuchárke na dni 28.6. -30.6.2021.

OZNAMY - STRAVOVANIE OD 09. júna 2021


ČIPOVÝ SYSTÉM JE FUNKČNÝ PRE DETI A ZAMESTNANCOV ZŠ STAROZAGORSKÁ 8 KOŠICE.

Všetci stravníci sú prihlásení, pokiaľ sa telefonicky alebo osobne včas neodhlásia na tel. č. 055/6440956.
Skontrolujte si, prosím, konečný stav neuhradeného stravného u vedúcej ŠJ.
Kontrola prebehne 16.6.2021. Po tomto termíne môžete byť zo stravy vyhlásení dovtedy, pokiaľ neuhradíte nedoplatok.

OZNAMY - STRAVOVANIE OD 10.5.2021


VŠETCI ZAPÍSANÍ STRAVNÍCI NA ROK 2020/2021 SÚ PRIHLÁSENÍ NA STRAVOVANIE OD 10. mája 2021. POVINNOSŤ ODHLÁSIŤ DIEŤA VČAS ZO STRAVY MÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA.
(tel. č. 055/6440956 alebo mailom: starozagsj@centrum.sk najneskôr deň vopred. Vážne zdravotné problémy sa môžu vyhlásiť do 8:00 hod. v daný deň)
Čipový systém je t.č. nefunkčný.
Školy vykonávajú aj kontrolnú evidenciu na tzv. čiarkačoch, ktoré odovzdajú poverené pracovníčky školy do jedálne najneskôr o 8:30 hod. v daný deň. Rozdiely, ktoré budú zistené
môžu byť zákonnému zástupcovi dieťaťa dané k úhrade.
Poštové poukážky je potrebné uhradiť do troch dní od ich obdržania.

Školská jedáleň pripravuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov ZŠ Starozagorská 8, SSŠ Starozagorská 8 a deti a zamestnancov SMŠ Starozagorská 8 v Košiciach.
Príspevok na stravovanie je dotovaný na jedno dieťa vo výške 1,20 €/ 1 deň na nákup potravín.


Organizácia žiakov a zamestnancov školy je nasledovná:
- stravníci prichádzajú do jedálne v skupinách podľa vopred určeného harmonogramu riaditeľstvom príslušnej školy a s rúškom na tvári, žiaci s pedagogickým dozorom
- vydenzifikujú si ruky, stoja v rade s odstupom
- sadajú si na vyhradené miesta v jedálni
- pristupujú k okienkam vždy s nasadeným rúškom na tvári
- riadia sa pokynmi riaditeľstva, vedúcej ŠJ a pedagógov školy

Mimoriadny oznam - stravovanie od 10.5.2021


Vážení stravníci,

po konzultácii s RÚVZ v Košiciach (9.5.25021) Vám týmto oznamujem, že z prevádzkových dôvodov do 21.5.2021 Školská jedáleň pri Základnej škole Starozagorská 8 nebude môcť vydávať stravu. Vydávanie stravy sa začne 24.5.2021.

Od 12.5. je možná náhrada obedov
(pre stravníkov v ŠJ) formou obloženej bagety. Zákonní zástupcovia k podávaniu bagiet dajú súhlasné, resp. nesúhlasné stanovisko triednemu učiteľovi svojho dieťaťa.

PaedDr. Alexander Suchan, Riaditeľ školy ZŠ Starozagorská 8 Košice
Pozn. : Stravníci SSŠ a SMŠ Starozagorská 8 sa riadia pokynmi riaditeliek týchto škôl.

OZNAMY - Stravovanie od 26.4.2021


Školská jedáleň pripraví stravu podľa podkladov od jednotlivých škôl ZŠ, SSŠ a SMŠ - (riaditeľ - tr. učiteľ - zákonný zástupca - žiak), ktoré sú poskytnuté na pripravených "čiarkačoch" t.j. menný zoznam a záujem (/) alebo nezáujem (-) o stravovanie v daný deň najneskôr do 9:00 hod.

Stravníci sa aj naďalej môžu prihlasovať (odhlasovať) zo stravy (okrem SMŠ) na tel. č. 055/6440956 najneskôr do 8:00 hod.

Čipový systém t.č. nie je funkčný. (Čipy nevyhadzujte.)

Žiaci prichádzajú do jedálne v skupinách s pedagogickým dozorom. Podľa nahláseného stavu im bude vydaná strava. K okienku pristupujú po jednom, s rúškom na tvári.

Oznam


Na stravovanie od 18.1.2021 je potrebné sa prihlásiť najneskôr 15.1.2021 do 12:00 hod. telefonicky alebo mailom.

OZNAMY - STRAVOVANIE OD 11.01.2021


ŠJ poskytuje od 11.01.2021 stravu pre:
Deti v ŠKD.
Deti súkromnej materskej školy.
Zamestnancom prítomných aj neprítomných v škole (napr. dištančné vyučovanie).
Iným fyzickým osobám.
Čas výdaja stravy pre deti SMŠ: Desiata od 9:15 h. do 9:40 h., Obed od 11:15 h. do 12:00 h., Olovrant od 14:15 h. do 14:30 h. Vchod je do jedálne zo strany telocvične.
Čas výdaja stravy pre ostatných stravníkov - Obed od 11:30 do 12:00 hod. (príchod do jedálne). Vchod je zo strany hlavného vchodu do budovy ZŠ.
Stravovanie sa poskytne len včas prihláseným stravníkom, ostatní stravníci sú hromadne odhlásení.

Kontakt: 055/6440956 alebo na: starozagsj@centrum.sk

Na stravovanie od 18.01.2021 je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 15.1.2021 do 12.00 hod.

Oznam riaditeľa školyŠt, 12/03/2020 - 15:20

Vážení rodičia,
z dôvodu nutnosti vyprázdnenia skladových zásob školskej kuchyne ku koncu kalendárneho roka si vás týmto dovoľujem informovať:
-možnosť odhlásenia/prihlásenia sa na obed v dňoch 17. 18. 21. a 22. decembra skončí dňa 17.12.2020 o 8,00 hod.
- v prípade, že sa stravník do uvedeného termínu neodhlási a zároveň jedlo nepreberie budeme nútení postupovať podľa platných aktuálnych nariadení, z ktorých vyplýva, že neodobraný obed vo výške 1,20 € uhradí rodič.
PaedDr. Alexander Suchan, RŠ

Oznam pre zákonných zástupcov dieťaťa - žiaka 2. stupňa


Všetci žiaci 2.stupňa sú od 26.10.2020 hromadne odhlásení zo stravy.

OZNAMY


V prípade, že sa dieťa:
- nezúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca dieťaťa povinný ho zo stravy vyhlásiť telefonicky najneskôr ráno do 8:00 hod. na tel.č. 055/6440956, prípadne osobne a vo výnimočných prípadoch podľa pokynov školy.

- zúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti, ale stravu nechce odobrať, zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho zo stravy vyhlásiť telefonicky najneskôr ráno do 8:00 hod. na tel.č. 055/6440956, prípadne osobne a vo výnimočných prípadoch podľa pokynov školy.


Za hromadné odhlasovanie zodpovedá organizátor výletu. Odhlasuje deti najneskôr 48 hodín t.j. 2 pracovné dni pred akciou.

PRIHLÁŠKU NA STRAVOVANIE (zvlášť žiaci a zvlášť dospelí) je potrebné doručiť do jedálne najneskôr jeden deň pred plánovaným stravovaním. Stravovanie začne až po spracovaní prihlášky a uhradení platby.

Dôchodcovia a iní cudzí stravníci - stravovací program je zabezpečený Mestom Košice, mimo ZŠ.

Diétne stravovanie je zrušené.

Poznámka: Stravník sa vyhlasuje telefonicky na č. 055/6440956 vopred, najneskôr ráno od 7:30 hod. do 8:00 hod.

Oznamy na mesiac jún 2020


Ruší sa poskytovanie stravovania pre cudzích stravníkov.

Zabezpečuje sa stravovanie mimo jedálne pre deti SMŠ formou celodennej stravy do jednorazových nevratných obalov v súlade s HACCP za účelom minimalizácie rizika.
Desiata SMŠ: 9:15 hod., Obed SMŠ: 11:15 hod. Olovrant SMŠ: 14.15 hod.

Zabezpečuje sa stravovanie vo vyhradených priestoroch jedálne pre žiakov ZŠ a SSŠ Starozagorská 8 Košice.
Obed: od 11:30 do 13:30 hod. s odchodom s jedálne o 13:55 hod.

Od 15.6. do 30.6.2020 sa zabezpečuje stravovanie pre deti na dištančnom vyučovaní
mimo jedálne formou jednorazových nevratných obalov. Na stravu sa prihláste čo najskôr, najneskôr 48 hodín vopred t.j. do 13.6.2020. Prihlasujete sa podľa záujmu na celé obdobie od 15.6. do 30.6.2020.
Výdaj stravy: o 13:55 hod.


Podľa záujmu na bežné vyučovanie od 1.6.2020 sa deti, žiaci a zamestnanci zaevidovali do "čiarkačov".
V prípade, že nastane výnimočná situácia si pre obed môže prísť zákonný zástupca o 13:55 hod. Obed vydá pracovníčka kuchyne v jednorázovom nevratnom obale.

Kontakt na vedúcu ŠJ:
telefonicky na tel.č. 055/6440956
mailom na adrese starozagsj@centrum.skOZNAM


Školská jedáleň:
Od 13.3.2020 do odvolania nevaríme. Všetci stravníci sú odhlásení zo stravy.


Riaditeľ školy týmto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie bude z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 13. marca 2020 (piatok) do 17. marca 2020 (utorok) na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

Vyučovanie ale nebude pokračovať v stredu 18. marca 2020 nakoľko Ústredný krízový štáb SR dnes informoval, že od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia.
Učitelia našej školy budú počas tohto prerušenia vyučovania v kontakte so žiakmi elektronicky - prostredníctvom portálu https://www.bezkriedy.sk/metodici.php .

Školská jedáleň (žiaci sú počas tohto prerušenia vyučovania z obedov ODHLÁSENÍ) a školský klub detí je MIMO PREVÁDZKY.

Vzhľadom k predpokladu, že sa situácia môže meniť, budete o prípadných zmenách informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky školy.

PaedDr. Alexander Suchan, riaditeľ školy, 12.3.2020, 17.40 hod.


Január 2020 - Aktuálne


Postup pri odhlasovaní/ prihlasovaní sa cez internet (stránka školy):
- jedáleň - jedálny lístok
- potvrdím súhlas cookies
- prihlásim sa svojimi vygenerovanými údajmi od vedúcej ŠJ - meno a heslo
- vidím jedálny lístok a pod obedom okienko - ak je s "kvačkou" - tak obed mám mať a ak
ho nechcem - kliknem na okienko a "kvačka" sa stratí, obed som si odhlásil....
- vidím jedálny lístok a pod obedom okienko - ak je prázdne bez "kvačky" kliknem na okienko- urobí sa "kvačka" - práve som sa prihlásil na obed...
Viem tieto operácie robiť ak je k dispozícii jedálny lístok v časovom predstihu niekoľkých dní. Odhlasuje sa obyčajne najneskôr 24 hodín vopred, akcie 48 hodín vopred (organizátor).
Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná choroba) cez net ráno do 7:55 hod.
(Naďalej sa môžete vyhlasovať v prípade potreby aj telefonicky do 8:00 hod.)

Služba bude k dispozícii všetkým zamestnancom a žiakom ZŠ a SSŠ Starozagorská 8 Košice
priebežne podľa pokynov riaditeľov škôl.

Pozn. V prípade, že údaje na prihlasovanie nemáte k dispozícii kontaktujte vedúcu jedálne:
Tel.č. 0556440956.

Oznam


Postup pri prihlasovaní na stravu:
- vyplnený zápisný lístok odovzdajte vedúcej ŠJ - pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude
(zápisné lístky/prihlášky na stravovanie nájdete na stránke školy nasledovne:
Prihláška na stravovanie dieťa - pre žiakov ZŠ, SSŠ a deti SMŠ - predškoláci
Prihláška na stravovanie dospelí - pre dospelých prvé 2 strany a pre ostatné deti SMŠ - dve strany)
- dieťa dostane čip (čipuje sa pri vchode do budovy na čítačke a pri odbere obedu)
- dieťaťu sa prizná dotácia 1,20 €/1obed iba ak sa zúčastní aspoň jednej vyučovacej hodiny

ODHLASOVANIE ZO STRAVY


V prípade, že sa dieťa:
- nezúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca dieťaťa povinný ho zo stravy vyhlásiť telefonicky najneskôr ráno do 8:00 hod. na tel.č. 055/6440956, prípadne osobne a vo výnimočných prípadoch podľa pokynov školy.

- zúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti, ale stravu nechce odobrať, zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho zo stravy vyhlásiť telefonicky najneskôr ráno do 8:00 hod. na tel.č. 055/6440956, prípadne osobne a vo výnimočných prípadoch podľa pokynov školy.

- zúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti, stravu chcelo odobrať, ale nemohlo napr. zo zdravotných dôvodov, môže si zákonný zástupca dieťaťa stravu vyzdvihnúť v priestoroch jedálne a preložiť si ju do obedára.

- nezúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti aspoň jednu vyučovaciu hodinu, nestihol ho zákonný zástupca odhlásiť a chce zobrať obed do obedára, zaplatí poplatok 1,20 € v pokladni ŠJ (iba za prvý deň choroby)Za hromadné odhlasovanie zodpovedá organizátor výletu. Odhlasuje deti najneskôr 48 hodín t.j. 2 pracovné dni pred akciou.

Finančné pásma na nákup potravín platné od 1.9.2019


I. stupeň žiaci ZŠ ......... 1,15 €
II. stupeň žiaci ZŠ ........ 1,23 €
Dospelí ....................... 1,33 €
Materská škola ............ 1,45 €
-----------------------------------
Réžijné náklady............ 1,20 €

DONÁŠKA VLASTNÉHO JEDLA dieťatu rodičom: ŽIADOSŤ odošlite na Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice p. Pancurákovej, nezabudnite priložiť doklad od lekára.

Dobrú chuť!


Polievka kyslá zemiaková s vajíčkom

Umyté očistené na kocky pokrájané zemiaky uvaríme v slanej vode, do ktorej pridáme cesnak. K uvareným zemiakom pridáme nasucho opraženú múku, zriedenú mliekom, smotanou a olejom. Zahustíme rozšľahanými vajcami, dochutíme octom a cukrom. Varíme 20 minút.

Polievka z fazuľových strukov

Umyté, očistené a na kocky pokrájané zemiaky dáme variť do slanej vody. Keď sú zemiaky polomäkké, pridáme fazuľkové struky a povaríme. Do uvarenej polievky pridáme zápražku, ktorú sme pripravili z nasucho opraženej múky pridaním oleja, mlieka a vody. Rozšľaháme zjemníme maslom, umytým pokrájaným kôprom, dochutíme cukrom, octom a varíme 20 minút.

Polievka špenátová

Na oleji opražíme múku, zalejeme vodou, rozšľaháme a varíme. Mrazený špenát podlejeme vodou, osolíme, pridáme cesnak a privedieme do varu. Pridáme do povarenej zápražky, rozriedime mliekom, v ktorom rozšľaháme vajcia, zjemníme maslom a varíme 20 minút. Do hotovej polievky vložíme opekanú žemľu.

Polievka gulášová srbská

Mäso umyjeme a pokrájame na kocky. Na časti oleja opražíme očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme mäso, očistený cesnak, červenú mletú papriku a soľ. Pred dodusením pridáme lečo, ktoré môžeme v letnom období nahradiť čerstvou zeleninou paprikou, rajčiakmi, podlejeme vodou. Pridáme umyté, očistené, na kocky nakrájané zemiaky a spolu dovaríme. Z múky a oleja si pripravíme zápražku, ktorú vlejeme do polievky. Dochutíme rascou a majoránom. Varíme 20 min.

Polievka fazuľová s mäsom a zeleninou

Fazuľu preberieme, umyjeme, namočíme do vody aspoň na 4 hodiny. Prilejeme vodu a uvaríme do mäkka. Na časti tuku speníme pokrájanú cibuľu, pridáme umyté a pokrájané mäso na kocky, podusíme, zalejeme vodou a uvaríme do mäkka. Pridáme postrúhanú koreňovú zeleninu, povaríme. Spojíme s uvarenou fazuľou, zahustíme paprikovou zápražkou, dochutíme rozotreným cesnakom, soľou a majoránom.

Šutolica

Umytú, prebranú fazuľu necháme napučať, prilejeme vodu a dáme variť s bobkovým listom. Zvlášť uvaríme kyslú kapustu. Po uvarení kapustu s fazuľou zmiešame, zahustíme zátrepkou z hladkej múky, mlieka a smotany. Spolu povaríme, ochutíme soľou, zjemníme maslom.

Boršč s mäsom

Mäso umyjeme vcelku, pokrájame na kocky, dáme do hrnca, zalejeme vodou, osolíme, pridáme bobkový list a varíme. Do polomäkkého mäsa pridáme pokrájanú cibuľu, papriku očistenú na rezance, pokrájanú zeleninu, kapustu, rajčinový pretlak. Keď je kapusta mäkká, pridáme osobitne uvarenú cviklu pokrájanú na rezance, smotanu rozšľahanú s múkou a všetko dobre povaríme. Nakoniec dochutíme.

Polievka špenátová s opraž.žemľou

Na oleji opražíme múku, zalejeme vodou, rozšľaháme a varíme. Mrazený špenát podlejeme vodou a privedieme do varu. Pridáme do povarenej zápražky, rozriedime mliekom, v ktorom rozšľaháme vajcia. Necháme prejsť varom. Do hotovej polievky vložíme opraženú žemľu. Ak použijeme ovsené vločky, tieto najskôr opražíme nasucho a potom uvaríme zvlášť. Vložíme do hotovej polievky.

Polievka milánska

Múku nasucho opražíme, pridáme olej, zalejeme vodou, dobre premiešame, pridáme rajčiakový pretlak, cukor, soľ a uvaríme. Z hrubej múky a vajec pripravíme riedke cesto, ktoré vlejeme do vriacej polievky. Polievku dochutíme smotanou a očisteným nasekaným kôprom. Varíme 20 min.

Polievka portugalská

Do vody dáme variť očistenú cibuľu, umytú, očistenú a nastrúhanú zeleninu, celé čierne korenie, soľ a varíme do mäkka. Z múky a oleja urobíme zápražku, pridáme rajčiakový pretlak, zalejeme vodou a pridáme do polievky. Pridáme krúpky, zvlášť uvarené. Nakoniec zjemníme smotanou a povaríme asi 20 min.

Polievka goralská

Fazuľu preberieme, umyjeme a necháme napučať v studenej vode, v ktorej ju potom uvaríme. Osobitne uvaríme kyslú kapustu a umyté, očistené na drobno pokrájané zemiaky. Keď je všetko mäkké spolu zmiešame. Očistenú, pokrájanú cibuľu speníme na pokrájanej údenej slanine, pridáme červenú mletú papriku, vlejeme do polievky, posolíme a zahustíme nasucho opraženou múkou. Pridáme smotanu a varíme 20 minút.

Polievka rascová s vajcom

Na oleji speníme očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme umytú, očistenú a pokrájanú zeleninu, soľ, vývar z rasce, zalejeme vriacou vodou a krátko povaríme. Múku nasucho opražíme, zalejeme vodou, dobre rozšľaháme a vlejeme do polievky. Zahustíme rozšľahanými vajcami a zjemníme maslom. Varíme ešte 20 minút.

Polievka rassolník

Mäso umyjeme vcelku, osušíme, pokrájame na kocky a dáme variť do osolenej vody, do ktorej pridáme cibuľu, bobkový list a celé korenie. Keď je mäso polomäkké, pridáme umytú, očistenú, na rezance nakrájanú zeleninu, umyté, očistené na kocky nakrájané zemiaky, na kocky nakrájané uhorky, zalejeme nálevom z uhoriek a varíme do zmäknutia zemiakov. Nakoniec pridáme rozšľahanú smotanu s múkou, zjemníme maslom, pridáme umytý posekaný kôpor a varíme 20 minút.

Polievka karfiolová so syrovou lievankou

Očistený, umytý karfiol rozoberieme na ružičky, ktoré vložíme do vriacej slanej vody. Múku opražíme nasucho, zalejeme vodou, rozšľaháme, zjemníme maslom a pridáme do polievky a varíme 20 minút. Zavaríme syrovú lievanku. Pred konzumáciou pridávame umytú posekanú petržlenovú vňať.Syrová lievanka: Vajcia rozšľaháme, pridáme mlieko, nastrúhaný syr a múku. Pripravíme si redšie cesto, ktoré tenkým prúdom za stáleho miešania lejeme do vriacej polievky.

Polievka tekvicovo-mrkvová so zázvorom

Zázvor, mrkvu, tekvicu očistíme, pokrájame a opražíme na oleji, zalejeme vodou a varíme do mäkka. Odstavíme a rozmixujeme ponorným mixérom. Zahustíme smotanou, dochutíme soľou. Jadierka tekvicové vkladáme do misy s polievkou.

Polievka zemiaková s medvedím cesnakom

Zemiaky očistíme, umyjeme, pokrájame na kocky a dáme variť do horúcej vody. Osolíme a pridáme bobkový list. Uvarené zemiaky zahustíme zátrepkou zo zemiakového škrobu, mlieka a smotany. Zjemníme maslom, dochutíme medvedím cesnakom, citrónovou šťavou a korením. Varíme ešte 20 minút.

Polievka z miešaných strukovín so zeleninou

Strukoviny preberieme, umyjeme a dáme variť. Na oleji speníme očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme umytú, očistenú pokrájanú zeleninu, soľ a dusíme do mäkka. Múku opražíme nasucho, zalejeme vodou, dobre premiešame, povaríme, pridáme do uvarených strukovín spolu so zeleninou, dochutíme prelisovaným cesnakom, majoránom a varíme 20 minút.

Polievka z vaječnej zápražky

Na časti oleja speníme očistenú, nakrájanú cibuľu, pridáme múku, ktorú opražíme do ružova. Pridáme rozšľahané vajcia a miešame do zhustnutia. Zápražku rozmiešame s vodou, osolíme, pridáme soľ, rascu, opražené

25. október - SVETOVÝ DEŇ CESTOVÍN


Prvý Svetový deň cestovín (World Pasta Day) sa slávil z iniciatívy Talianskeho zväzu výrobcov cestovín a Zväzu výrobcov cestovín v EÚ 25. októbra 1998 v Neapole a odvtedy sa tento deň pripomína každý rok.
Odborníci na výživu hovoria, že tanier cestovín je prospešný pre zdravie človeka. Cestoviny obsahujú bielkoviny, sacharidy, vodu a nízky podiel tuku. Obsah bielkovín a vláknin závisí od toho, či ide o vaječné alebo bezvaječné cestoviny. Z minerálnych látok je v nich najmä vápnik, fosfor, stopové prvky železo a zinok. Sú ľahko stráviteľné.

Zdroj: Internet

Výrazy


PEČIENKA: Mäso, napr. z bravčového karé, stehna, hovädzieho zadného a pod. Napr. živánska pečienka na pekáči, hovädzia pečienka na hubách, hovädzia pečienka na spôsob merano, hovädzia pečienka prírodná atď.

PEČEŇ: vnútornosť, (gr. hepar; lat. jecur) exokrinná žľaza u stavovcov, napr. bravčová pečeň na cibuľke, kuracia pečeň na zelenine atď.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.