ŠJ pri MŠ, Turgenevova 38, Košice - Telefón: 055/7291874


Nezadaný nadpis


Pokyny pre stravníkov:

V zmysle VZN mesta Košice č. 103 stravné je potrebné uhradiť do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, žiadame stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. Nakoľko uhrádzanie stravy formou šekov je zdĺhavé a finančne náročné, odporúčame rodičom zadať si v svojej banke trvalý príkaz k 20. dňu v mesiaci. Platba tak bude uhradená včas na nasledujúci mesiac. Prosím rodičov aby pri úhrade nezabudli zadať meno dieťaťa a VS.

OZNAM:
Žiadam rodičov detí, ktoré odchádzajú z MŠ a majú preplatok na strave o zaslanie č.u. na email : sjturgenevova@centrum.sk, ktorý odvediem preplatok za stravu.
Ďakujem, vedúca ŠJ Mária Laníková

Bližšie informácie u vedúcej ŠJ, mob.0907900187, pev. linka 7291875
Stravné môžete uhrádzať :
- príkazom cez internet banking
- trvalým príkazom z účtu
- šekom na pošte
IBAN: SK46 5600 0000 0004 4248 2123
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: bude vám oznámený pri zápise na stravovanie

Cena stravného škol. Rok 2019/2020 :
desiata ………… 0,36 EUR
obed ………… 0,85 EUR
olovrant .......... 0,24 EUR
Cena stravného lístka žiakov z rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, alebo z nízkopríjmových rodín a prípravka
MŠ …………....... 0,25 EUR

Zamestnanci ŠJ : Vedúca ŠJ - Laníková Mária
Hlavná kuchárka - Gállová Mária
Kuchárka : - Tureková Mária
Prac. v prevádzke - Wicherová Kvetoslava

Oznámenie o zadávaní zákazky
Predmet zákazky:

„Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko , mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“

Termín na predloženie ponuky je: do 18.10.2021 do 14:00 hod.

Viac informácií v prílohe
„Oznámenie o zadávaní zákazky“
Spracovala: Mária Laníková, vedúca ŠJ

Prílohy článku:
VO-2/2020 „Nákup potravín pre školskú jedáleň – ,,Mlieko , mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky“ od 1.11.2021 do 31.10.2022.


Príloha : Súťažné podklady k predmetu zákazky s názvom:
Nákup potravín pre školskú jedáleň – Mlieko , mliečne výrobky, mrazené ryby, hydina a rôzne potravinárske výrobky si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na adrese:
Elektronicky: sjturgenevova @centrum.sk
Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Školská jedáleň pri Materskej škole Turgenevova 38, 040 01 Košice

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 18.10.2021 do 14,00 hod.

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.