Školská jedáleň pri ZŠ, Vinohradská 62, Šenkvice - Telefón: 0907797399


Úhrada stravy na 9. - 12. mesiac 2020


Oznam vedúcej ŠJ pre 1. ročník!

Ak ste prihlásili svoje dieťa na stravu v ŠJ, je potrebné zaplatiť úhradu režijných nákladov vo výške 34,30 € . V sume je zahrnutá réžia na 76 obedov (do konca decembra 2020) a preddavok na stravné za včas neodhlásené obedy vo výške 11,50 €.
Réžia na obed je 0,30 € na jeden obed, stravné 1,15 €.
Úhradu prosím poslať na účet jedálne SK50 5600 0000 0066 0745 1008 a do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu stravníka (dôležité pre správne priradenie platby).
Ideálne je úhradu poslať na účet do 31.08.2020, najneskôr však do 15.09.2020.Oznam vedúcej ŠJ pre 2. až 9. ročník!

Ak ste prihlásili svoje dieťa na stravu v ŠJ, je potrebné zaplatiť úhradu režijných nákladov vo výške 22,80 € . V sume je zahrnutá réžia na 76 obedov (do konca decembra 2020).
Réžia na obed je 0,30 € na jeden obed.
Úhradu prosím poslať na účet jedálne SK50 5600 0000 0066 0745 1008 a do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu stravníka (dôležité pre správne priradenie platby).
Ideálne je úhradu poslať na účet do 31.08.2020, najneskôr však do 15.09.2020.

Podmienky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ( dotácia známa ako ,, obedy zadarmo") :


Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod, stravník uhrádza plnú výšku hodnoty obeda.

I. stupeň: stravné - 1,15 € + réžia - 0,30 € = 1,45 €
II. stupeň: stravné - 1,23 € + réžia - 0,30 € = 1,53 €

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe prezentácie stravníkov.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:

- telefonicky, alebo sms na tel. č.: +421 907 797 399
- mailom na adrese jedalenskolska@azet.sk
- osobne v ŠJ pri ZŠ Šenkvice (momentálne len žiaci)

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu.
Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku hodnoty obeda.

Dotácia pre deti s intoleranciou, ak sa nestravujú v ŠJ!


Vážení rodičia,

v prípade, že vaše dieťa potrebuje diétne stravovanie a naša školská jedáleň ho nedokáže zabezpečiť, máte nárok na štátnu dotáciu na podporu stravovania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť v ŠJ ,,Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa s potrebou diétneho stravovania zákonnému zástupcovi”(pošlem mailom, alebo si ju môžete u mňa vyzdvihnúť)) a priloží písomné doporučenie odborného lekára, kde tento určí diétu podľa stanovenej diagnózy. Vedúca ŠJ jedálne následne predloží žiadosť zriaďovateľovi.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, vyplatí zriaďovateľ (obec) dotáciu na stravu na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ potvrdenej riaditeľkou školy, ktorú si zriaďovateľ vyžiada od riaditeľky školy v súlade s ustanovením § 4 zákona č.544/2010 Z.z. na jeho účet.

Číslo účtu ŠJ:
číslo účtu: SK50 5600 0000 0066 0745 1008

Pár slov pre Vás :)....milí rodičia....


Milí stravníci.

Dúfam, že ste spokojní s našou jedálňou, ak nie, Vaše pripomienky si rada vypočujem či osobne, alebo telefonicky na čísle 0907 797 399.

Rada by som Vám tu objasnila niektoré veci:
-úlohou školskej jedálne je, aby sa deti zoznámili s jedlami, ktoré doma mamičky bežne nevaria
- zabezpečiť deťom pestrú a vyváženú stravu
- chcem Vás ubezpečiť, že suroviny, ktoré sa u nás používajú sú zo slovenskej produkcie a čerstvé
- mäso a ryby kupujeme čerstvé
- mrazené ryby sa kupujú len v prípade, že nie je možné dodať čerstvú rybu
- ryby používame bez kostí, lososa a thilapiu
- mrazené mäso sa používa iba v prípade kalibrovaných stehien
- ingrediencie sú vo vysokej kvalite
- zelenina sa dováža denne čerstvá
- sme zapojení v programe školského ovocia

Sem tam sa mi do uší dostane nespokojnosť detí s veľkosťou porcie.
Treba si uvedomiť, že porcia pre stravníka je rátaná ako celok. Teda polievka, druhé jedlo a prípadne šalát.
Veľkosť porcie je stanovená normou a uvedená na jedálnom lístku.

Porcia pre Vaše dieťatko je rátaná ako celok – polievka a hlavné jedlo.
Ak zje dieťa kompletný obed, nemôže byť hladné !!!
Preto Vás prosím, ak sa Vám dieťatko posťažuje, že je hladné, spýtajte sa či spapalo všetko....
Občas sa deti dožadujú tzv. duply. Treba si uvedomiť, že Vaše dieťatko má nárok na jednu porciu a nie na dve.
Aj Vám sa môžu zdať porcie malé, sú však pripravené podľa noriem a podľa výživových dávok. Tie si nevymýšľam ja, sú stanovené vyhláškou, rovnako ako skladba jedálneho lístka. To som už na tejto stránke opísala.

Stretla som sa s požiadavkou, aby si dieťa mohlo zobrať obed a doma ho kľudne spapať. Verte mi, že nikto netlačí na Vaše dieťa aby sa ponáhľalo. Má čas a kľud na obed. Nejde o neochotu z našej strany, ale o to, že ak dieťatku naložíme obed do obedára a ono ho neuskladní správne, môžu sa v jedle vytvoriť baktérie a Vaše dieťatko môže vážne ochorieť.
Aj v jedálni je stanovený čas do kedy musí byť vydaná strava. Po tomto čase sa navarené jedlo likviduje!!!

V programe školského ovocia deti dostávajú ovocie z domácej produkcie a 100% ovocné šťavy bez konzervantov. Takto mávajú deti ovocie 2x do týždňa. Je smutné, že veľká časť ovocia končí v smetiach, v šatni a na ulici.....

Na záver by som Vás chcela ubezpečiť, že v našej jedálni sa pri príprave jedla pre Vaše a aj naše deti (aj naše deti sú v škole) v prvom rade kladie dôraz na kvalitu surovín a nie na cenu!!!

Ďakujem za pozornosť:) vedúca jedálne

PS: Možno sa Vám zdajú kuchárky niekedy prísne.....ale predstavte si, ako sa narobia, aby Vaše detičky mali čerstvé a dobré jedlo včas pripravené. Viete aké je smutné dívať sa ako končia pečené buchty v odpade....na jednu kuchárku pripadne spracovať v prípade buchiet 6,5 kg múky.....a to ešte nekrájali mäso, nečistili zeleninu, nenalievali mlieko, neumývali ovocie, nepripravovali desiatu....atď.
Viete, aké je smutné nájsť v mise s polievkou napríklad chleba či šupy od ovocia?
Snažíme sa pripraviť im kultúrne prostredie, pestrú jedáleň.....ani deň neostanú obrusy bez poškodenia, stoličky oblepené žuvačkami, zničené príbory....nuž, nikto nie je dokonalý.Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte zavolať :) 0907 797 399


Rada Vám odpoviem na akúkoľvek otázku či dotaz!:)
Komunikáciou sa určite vyhneme nedorozumeniam:)

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.