Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

Školská jedáleň pri MŠ, Za priekopou 57, Košice - Telefón: 0556427533


Oznam


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice / nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach / finančný limit s účinnosťou od 01.01.2023 nasledovne:

Materská škola - stravníci od 2-6 rokov
Desiata: 0,55 €
Obed: 1,30 €
Olovrant: 0,45 €
spolu: 2,30 €

Stredná škola - dospelí stravníci
Obed: 2,60 €

Materská škola - diétne stravovanie - deti od 2-6 rokov
Desiata: 0,65 €
Obed: 1,50 €
Olovrant: 0,55 €
spolu: 2,70 €

Platba za stravné sa uhrádza do 5. dňa v príslušnom mesiaci. Odhlásiť, respektívne prihlásiť dieťa na stravu je možné do 8. hod. ráno.
Spôsob úhrady : trvalým príkazom
internet bankingom
poštovou poukážkou
IBAN SK44 5600 0000 0004 9796 3055

Realizácia diétneho stravovania v školských jedálňach.

Magistrát mesta Košice, oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže realizuje od 1.9.2013 diétny stravovací systém na vyhradených základných a materských školách. Diétne stravovanie je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné diétne stravovanie.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka toto písomné posúdenie od lekára aj so žiadosťou o poskytnutie diétneho stravovania predloží vedúcej školskej jedálne.

Jedná so o diéty:
1. šetriaca
2. diabetická
3. bezgluténová /bezlepková/

Zásady zostavovania jedálnych lístkov:


2 x hlavné mäsové jedlá
1 x hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením
2 x hlavné jedlá múčne a zeleninové

Všeobecné zásady:
Prívarky s využitím hlavne strukovín sa do JL zaraďujú 2 x za mesiac.
Múčne prílohy /knedľa, halušky, cestoviny/ sa podávajú 1 x do týždňa.
Zemiaky sa podávajú 2 - 3 x do týždňa.
Zelenina sa podáva denne, z toho vo forme šalátov 2 x, ako zeleninová obloha 1 x.

Pracovníčky školskej jedálne:
Lívia Belyová - vedúca ŠJ
- hlavná kuchárka
Anna Daňová - zamestnanec v prevádzke

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.